Tags: รับทํางานวิจัย ด่วน รับทำวิจัย รับวิเคราะห์ spss รับแก้ไขงานวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ปรึกษางานวิจัย รับจ้างทําวิจัย ชลบุรี รับทําวิทยานิพนธ์ ราคาเท่าไหร่ รับ ทำ วิจัย ออนไลน์ ราคาเท่าไหร่ รับ ทำ วิจัย ลำปาง ออนไลน์ รับทําสารนิพนธ์ รับจ้างทําวิจัย เชียงใหม่ เชียงราย ชลบุรี  รับจ้างทําวิจัย ระยอง อุดร ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss ราคา รับ คีย์ ข้อมูล spss ชุด ละ รับทำ spss ด่วน รับแปลผล spss รับทำวิจัย รับทำ spss งานวิจัย spss สารนิพนธ์ นครสวรรค์ แพร่ ชลบุรี  รับจ้าง run spss วิเคราะห์spss+แบบสอบถาม งาน คีย์ ข้อมูล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ spss ราคาเท่าไร เชียงใหม่ จ้างทําวิจัย จ้างทําวิทยานิพนธ์ ทำสารนิพนธ์ ที่ไหนดี รับทําวิทยานิพนธ์ โปรแกรม spss วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล
 Tags: รับทํางานวิจัย ด่วน รับทำวิจัย รับวิเคราะห์ spss รับแก้ไขงานวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ปรึกษางานวิจัย รับจ้างทําวิจัย ชลบุรี รับทําวิทยานิพนธ์ ราคาเท่าไหร่ รับ ทำ วิจัย ออนไลน์ ราคาเท่าไหร่ รับ ทำ วิจัย ลำปาง ออนไลน์ รับทําสารนิพนธ์ รับจ้างทําวิจัย เชียงใหม่ เชียงราย ชลบุรี  รับจ้างทําวิจัย ระยอง อุดร ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss ราคา รับ คีย์ ข้อมูล spss ชุด ละ รับทำ spss ด่วน รับแปลผล spss รับทำวิจัย รับทำ spss งานวิจัย spss สารนิพนธ์ นครสวรรค์ แพร่ ชลบุรี  รับจ้าง run spss วิเคราะห์spss+แบบสอบถาม งาน คีย์ ข้อมูล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ spss ราคาเท่าไร เชียงใหม่ จ้างทําวิจัย จ้างทําวิทยานิพนธ์ ทำสารนิพนธ์ ที่ไหนดี รับทําวิทยานิพนธ์ โปรแกรม spss วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมู

แนวคิดทัศนคติ

ทัศนคติมีความสำคัญและสัมพันธ์กับพฤติกรรมของบุคคล และความรู้ที่แต่ละบุคคลได้รับรู้และเข้าใจนั้นมีความสัมพันธ์กับทัศนคติด้วยเช่นกัน การศึกษาทัศนคติก็เพื่อให้ธนาคารได้รับทราบว่า พนักงานธนาคารมีทัศนคติต่อการรื้อปรับระบบอย่างไร ข้อมูลที่ได้จากการศึกษานี้ สามารถที่จะนำมาเป็นแนวทางเพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติได้โดยผ่านกระบวนการต่าง ๆ อาทิเช่น การฝึกอบรมพนักงาน เป็นต้น เพื่อที่จะนำไปสู่ความเข้าใจที่ตรงกันและสร้างบรรยากาศที่ดีในธนาคาร เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในงานโดยรวมซึ่งเป็นเป้าหมายของการดำเนินธุรกิจ สำหรับคำว่าทัศนคตินั้นมีผู้ให้ความหมายไว้ดังนี้

ทัศนคติ เป็นสภาพความพร้อมทางด้านจิตของบุคคลซึ่งเป็นผลรวมของความคิดเห็น ความเชื่อของบุคคลที่ถูกกระตุ้นด้วยอารมณ์ ความรู้สึกและทำให้บุคคลพร้อมที่จะกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือเป็นตัวกำหนดแนวโน้มของบุคคลในการที่จะมีปฏิกิริยาตอบสนองในลักษณะที่ชอบหรือไม่ชอบต่อสิ่งนั้น ซึ่งในที่นี้อาจจะเป็นบุคคลหรือสิ่งของการกระทำและสถานการณ์ ฯลฯ (เทพพนม เมืองแมน และสวิง สุวรรณ, 2540, หน้า 7)

ทัศนคติ เป็นกิริยาท่าทีรวม ๆ ของบุคคลที่เกิดจากความพร้อม หรือความโน้มเอียงของจิตใจ ซึ่งแสดงออกต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น ต่อวัตถุ บุคคล และสถานการณ์ต่าง ๆในสังคม โดยแสดงออกมาในทางสนับสนุน ซึ่งมีความรู้สึกเห็นดี เห็นชอบต่อสิ่งเร้านั้น หรือในทางต่อต้าน ซึ่งมีความรู้สึกที่ไม่เห็นดี ไม่เห็นชอบต่อสิ่งเร้านั้น ๆ (พะยอม วงศ์สารศรี, 2543, หน้า 19)

ทัศนคติ หมายถึง ความรู้สึกซึ่งมีทั้งทางบวกหรือลบต่อบุคคล เหตุการณ์ สถานที่ในแต่ละภาวะแวดล้อม การที่เราชอบใครหรือไม่ชอบใครเป็นทัศนคติของเรา เป็นความรู้สึกภายในและอาจจะแสดงออกมา เมื่อมีการแสดงออก็สามารถโยงใยกลับไปถึงทัศนคติของเขาได้ ทัศนคติของคนประกอบด้วยหลายขั้นตอน เริ่มจากความเชื่อและค่านิยมของคนคนนั้น ซึ่งเป็นผลมาจกการเรียนรู้ ประสบการณ์ การรับรู้ข่าวสาร ค่านิยมของเขาไม่มีใครตัดสินใจได้ว่าถูกหรือผิด แต่เป็นของคนนั้นเองจะกลายเป็นทัศคติในตัวเขา ซึ่งประกอบด้วยความรู้สึก เช่น รู้สึกชอบหรือไม่ชอบงานที่ทำ จากความรู้สึกนี้จะนำไปสู่ส่วนประกอบที่เป็นพฤติกรรม (Behavioral Component) คือ การแสดงออกเป็นผลมาจากความรู้สึก เช่น ถ้าไม่ชอบงานทีทำมากเข้า พฤติกรรมตามมาคือ การขาดงาน และสุดท้ายลาออก (Schermerhorn, Jr.Adn Others, 1947 อ้างถึงใน โสภิณ ทองปาน, 2542, หน้า 87)

ทัศนคติ เป็นความรู้สึก ความคิดและความพร้อมที่จะตอบสนองของบุคคลที่มีต่อสภาพแวดล้อมภายนอก มีความหมายตามแนวความคิด 3 แนวความคิดคือ ความหายแรกได้แก่ปฏิกิริยาที่แสดงความรู้สึกหรือปฏิกิริยาที่จะประเมินค่า เช่น การที่คนมีทัศนคติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหมายความว่าเขามีความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบสิ่งนั้น ความหมายที่สอง ทัศนคติได้แก่ ความพร้อมที่จะตอบสนองในทางใดทางหนึ่งต่อสิ่งนั้น ความพร้อมนี้มีลักษณะเป็นไปในทางดีหรือในทางไม่ดี ความหมายที่สาม ทัศนคติได้แก่ ส่วนประกอบระหว่างความเข้าใจ ความรู้สึกและการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีต่อสิ่งนั้น (เนาวรัตน์ แย้มแสงสังข์, 2542, หน้า 26)

ทัศนคติ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลใดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งอาจแสดงออกให้เห็นได้จากคำพูดหรือพฤติกรรมที่จะสะท้อนทัศคตินั้น ๆ คนแต่ละคนมีทัศนคติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากน้อยแตกต่างกัน (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2540, หน้า 166)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เผยแพร่ความรู้ เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่บุคคลทั่วไป
ไม่ใช่เพื่อการค้า อนุญาตแบบเดียวกัน

ย้อนกลับ ...
Tawansmile.com รับทำวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ SPSS โทร. 0826300899