รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS รับสรุปผลงานวิจัย  โทร. 082-6300899
รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS รับสรุปผลงานวิจัย  โทร. 082-6300899

ทัศนคติมีลักษณะที่สำคัญ


ทัศนคติมีลักษณะที่สำคัญ 3 ประการดังนี้ (เนาวรัตน์ แย้งแสงสังข์, 2542, หน้า 26-27)

1. ทิศทางของทัศนคติ (Direction) หมายถึง ทิศทางในทางบวก ลบ หรือเป็นกลาง เมื่อผู้บริหารแถลงนโยบายอย่างหนึ่ง ความรู้สึกของพนักงานที่มีต่อนโยบายนั้นสามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มเห็นด้วยกับนโยบาย มีปฏิกิริยาตอบสนองในทางสนับสนุน กลุ่มที่สอง ไม่เห็นด้วยและมีพฤติกรรมพร้อมที่จะคัดค้านนโยบายนั้น ส่วนกลุ่มที่สามไม่มีความเห็น ทั้งในทางสนับสนุนหรือคัดค้าน และมีปฏิกิริยาวางเฉยต่อนโยบายนั้นสรุปได้ว่าไม่มีทิศทางนั้นเอง หรืออาจพิจารณารายละเอียดตามระดับของทิศทางทั้งสามเป็น เห็นด้วยอย่างสมบูรณ์ เห็นด้วยเป็นส่วนใหญ่ ไม่เห็นด้วยอย่างสมบูรณ์ ไม่เห็นด้วยเป็นส่วนใหญ่ วางตัวเป็นกลางอย่างสมบูรณ์และวางตัวเป็นกลางเป็นส่วนใหญ่ก็ได้

2. ความเข้มข้นของทัศนคติ (Intensity) ได้แก่ พลังหรืออำนาจของทัศนคติที่บุคคลมีความรู้สึกต่อนโยบายของผู้บริหาร ความรู้สึกนั้นอาจรุนแรงหรือไม่รุนแรง ขนาดของความรู้สึกนั้นอาจเริ่มจากศูนย์จนไม่มีที่สิ้นสุด ส่วนประกอบของความรู้สึกอาจเป็นเรื่องทั่วไปหรือเรื่องเฉพาะ หรือเป็นเรื่องของความลึกซึ้ง เช่น พนักงานมีความรู้สึกต่อนโยบายของผู้บริหารคนหนึ่งว่า เป็นเผด็จการ ความรู้สึกนั้นเป็นความรู้สึกเฉพาะตัว แต่ถ้าเขามีความรู้สึกว่าผู้บริหารทุกคนเป็นเผด็จการ ความรู้สึกนั้นเป็นความรู้สึกทั่ว ๆ ไป ส่วนความลึกซึ้งเป็นขนาดของความรู้สึกซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของความรู้สึก กล่าวคือ ความเข้มข้นของความรู้สึกมีน้อย การเปลี่ยนแปลงทัศนคติจะเป็นไปได้ง่าย แต่ถ้าความรู้สึกมีมาก รุนแรง การเปลี่ยนแปลงทัศนคติจะทำได้ยากขึ้น

3. ความโดดเด่นของทัศนคติ (Salience) หมายถึง จุดรวมที่ทำให้เห็นลักษณะของทัศนคตินั้น โดดเด่นแสดงให้เห็นถึงบทบาทหรือความสำคัญของทัศนคติที่มีอิทธิพลต่อค่านิยมของบุคคลและยังกระทบต่อความพร้อมที่จะมีพฤติกรรมตอบสนองหรือความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงระดับของทัศนคติที่เป็นส่วนสำคัญเด่นด้วยลักษณะขององค์ประกอบของความรู้สึก เช่น นักเรียนหญิงและนักเรียนชาย อาจมีทัศนคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษต่างกันในบางส่วน และเหมือนกันในบางมุม แต่ความเด่นของนักเรียนหญิงในการเรียนภาอังกฤษจะมีมากกว่านักเรียนชาย เพราะโดยธรรมชาตินักเรียนหญิงมักจะชอบและสนใจในเรื่องของภาษามากกว่านักเรียนชาย ในทางกลับกัน เมื่อกล่าวถึงอาชีพที่น่าสนใจ เช่น อาชีพทหาร เด็กผู้ชายก็จะมีทัศนคติที่ชัดเจนในการเป็นทหารมากกว่าเด็กผู้หญิง ข้อที่น่าสังเกตคือ ความโดดเด่นมีลักษณะคล้ายกับขนาดของทัศนคติ เพราะทัศนคติที่มีความโดดเด่น จะมีความรุนแรงสูง

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เผยแพร่ความรู้ เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่บุคคลทั่วไป
ไม่ใช่เพื่อการค้า อนุญาตแบบเดียวกัน

ย้อนกลับ ...

 ลิขสิทธิ์  © 2016 Tawansmile Design ขอสงวนสิทธิทั้งหมด