รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS รับสรุปผลงานวิจัย  โทร. 082-6300899
รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS รับสรุปผลงานวิจัย  โทร. 082-6300899

ส่วนประกอบสำคัญของทัศนคติ


ส่วนประกอบสำคัญของทัศนคติมีด้วยกัน 3 ประการดังนี้ (ดวงเดือน พันธุมาวิน, 2540 อ้างถึงใน เรียม ศรีทอง, 2542, หน้า 100)

1. ความรู้ ความเข้าใจ ความคิด (Cognitive Component) เป็นการตอบสนองต่อบุคคลอื่นในลักษณะการรับรู้อันสืบเนื่องมาจากความคิด รวมทั้งความเชื่อต่าง ๆ ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

2. ความรู้สึก (Affective Component) เป็นลักษณะทางอารมณ์ของบุคคลที่แสดงออกทางความคิด ความเชื่อ จะแสดงออกในรูปความรัก ความชอบ ความพอใจหรือไม่พอใจ

3. พฤคิกรรม (Behaior Component) เป็นความพร้อมที่บุคคลจะกระทำ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากความคิด ความรู้สึก จะแสดงออกมาในรูปการประพฤติปฏิบัติโดยการยอมรับหรือปฏิเสธ

พฤติกรรมยังสะท้อนถึงความต้องการที่จะได้รับการตอบสนองความต้องการปลอดภัยและมั่นคงต่อหน้าที่การงาน (Maslow) ความต้องการที่ยังไม่ถูกตอบสนองอย่างรวดเร็วและไม่เห็นธรรม ก่อให้เกิด พฤติกรรมบางอย่างขึ้น อาทิเช่น ความคับข้องใจ ความขัดแย้ง และความเครียด ปฏิกิริยาของบุคคลต่อความคับข้องใจ ความขัดแย้ง และความเครียด จะแตกต่างกันระหว่างบุคคล ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางสภาพแวดล้อม องค์การและบุคคล ปฏิกิริยาของบุคคลต่อความต้อวงการที่ยังไม่ถูกตอบสนองจะก่อให้เกิดพฤติกรรมดังนี้

1. การก้าวร้าว (Aggression) คือพฤติกรรมการป้องกันตัวทางร่างกายหรือวาจา ที่อาจจะมุ่งไปสู่บุคคล สิ่งของ หรือองค์การ การก้าวร้าวทางร่างกายอาจจะเป็นการทำลายอุปกรณ์ การก้าวร้าวทางวาจาโดยการแสดงอารมณ์เสียของพนักงานต่อหัวหน้างานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม การทำงานที่ไม่ปลอดภัย ความก้าวเป็นผลของความคับข้องใจ ถ้าแรงขับไปสู่เป้าหมายความรุนแรงมากเท่าใด ความคับข้องใจจะเพิ่มอย่างรุนแรงตามไปด้วย และถ้าเราถูกกระตุ้นให้คับข้องใจบ่อยครั้งเท่าใดก็จะยิ่งมีการตอบโต้ที่รุนแรงมากขึ้นเท่านั้นด้วย

2. การหาเหตุผลเข้าข้างตัวเอง (rationalization) คือพฤติกรรมการป้องกันตัวโดยการตำหนิบุคคลอื่น พนักงานบางคนอ้างเหตุว่าที่ตนเองต้องถูกโอนย้ายไปอยู่หน่วยงานกลางเพื่อรอตำแหน่งว่างที่เหมาะสมนั้นเพราะไม่ถูกกับหัวหน้างานทั้งที่ตนเองมีผลงานดีมาโดยตลอด แต่ข้อเท็จจริงคือ ผลการปฏิบัติงานไม่เป็นที่น่าพอใจและมักมีข้อโต้แย้งทุกครั้งที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบของธนาคาร

3. การชดเชย (Complensation) ความต้องการที่จะเกี่ยวพันระหว่างกันกับเพื่อร่วมงานของบุคคลที่ไม่ได้ถูกตอบสนองในระหว่างชั่วโมงการทำงานปกติ อาจจะถูกชดเชยด้วยการมีส่วนร่วมอย่างมากมายภายในกิจกรรมทางสังคมของธนาคาร

4. การถดถอย (Regression) พฤติกรรมการป้องกันตัวที่ได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลอย่างมาก ภายหลังจากที่ถูกปฏิเสธการเลื่อนตำแหน่ง พนักงานอาจจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเขาจากการเป็นมิตรและเปิดเผยไปเป็นการมุ่งงานสูงหรือเจ้าอารมณ์ การย้อนกลับไปมีพฤติกรรมเก่าเกิดขึ้นจากความไม่สามารถสนองตอบความต้องการที่สำคัญส่วนบุคคลได้ พฤติกรรมเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงภายในสภาพแวดล้อมของธนาคาร นี่คือความรับผิดชอบของผู้บริหารที่จะต้องเข้าใจสาเหตุ และหาทางออกเพื่อที่จะแก้ไขพฤติกรรมเหล่านี้

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เผยแพร่ความรู้ เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่บุคคลทั่วไป
ไม่ใช่เพื่อการค้า อนุญาตแบบเดียวกัน

ย้อนกลับ ...

 ลิขสิทธิ์  © 2016 Tawansmile Design ขอสงวนสิทธิทั้งหมด