Tags: รับทํางานวิจัย ด่วน รับทำวิจัย รับวิเคราะห์ spss รับแก้ไขงานวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ปรึกษางานวิจัย รับจ้างทําวิจัย ชลบุรี รับทําวิทยานิพนธ์ ราคาเท่าไหร่ รับ ทำ วิจัย ออนไลน์ ราคาเท่าไหร่ รับ ทำ วิจัย ลำปาง ออนไลน์ รับทําสารนิพนธ์ รับจ้างทําวิจัย เชียงใหม่ เชียงราย ชลบุรี  รับจ้างทําวิจัย ระยอง อุดร ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss ราคา รับ คีย์ ข้อมูล spss ชุด ละ รับทำ spss ด่วน รับแปลผล spss รับทำวิจัย รับทำ spss งานวิจัย spss สารนิพนธ์ นครสวรรค์ แพร่ ชลบุรี  รับจ้าง run spss วิเคราะห์spss+แบบสอบถาม งาน คีย์ ข้อมูล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ spss ราคาเท่าไร เชียงใหม่ จ้างทําวิจัย จ้างทําวิทยานิพนธ์ ทำสารนิพนธ์ ที่ไหนดี รับทําวิทยานิพนธ์ โปรแกรม spss วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล
 Tags: รับทํางานวิจัย ด่วน รับทำวิจัย รับวิเคราะห์ spss รับแก้ไขงานวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ปรึกษางานวิจัย รับจ้างทําวิจัย ชลบุรี รับทําวิทยานิพนธ์ ราคาเท่าไหร่ รับ ทำ วิจัย ออนไลน์ ราคาเท่าไหร่ รับ ทำ วิจัย ลำปาง ออนไลน์ รับทําสารนิพนธ์ รับจ้างทําวิจัย เชียงใหม่ เชียงราย ชลบุรี  รับจ้างทําวิจัย ระยอง อุดร ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss ราคา รับ คีย์ ข้อมูล spss ชุด ละ รับทำ spss ด่วน รับแปลผล spss รับทำวิจัย รับทำ spss งานวิจัย spss สารนิพนธ์ นครสวรรค์ แพร่ ชลบุรี  รับจ้าง run spss วิเคราะห์spss+แบบสอบถาม งาน คีย์ ข้อมูล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ spss ราคาเท่าไร เชียงใหม่ จ้างทําวิจัย จ้างทําวิทยานิพนธ์ ทำสารนิพนธ์ ที่ไหนดี รับทําวิทยานิพนธ์ โปรแกรม spss วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมู

การยอมรับการเปลี่ยนแปลง

การยอมรับ หมายถึง การยอมรับคำสั่งจากฝ่ายผู้บริหารชั้นสูงโดยพนักงาน คำสั่งของผู้บริหารจะไร้ผล ถ้าพนักงานไม่ยอมรับ คำสั่งไหนที่พนักงานยอมรับถือว่าเป็นการยอมรับ ถ้าคำสั่งไหนพนักงานไม่ยอมรับถือว่าเป็นการปฏิเสธคำสั่ง (ชาญชัย อาจินสมาจาร, 2535, หน้า 96)

การยอมรับหรือสโตร๊ก (Strokes) คือพฤติกรรมใด ๆ ซึ่งมีการยอมรับว่าอีกฝ่ายหนึ่งกำลังมีปฏิกิริยาต่อตนอยู่ พฤติกรรมอาจเป็นการพูด การยิ้ม การมองตา การใช้มือ เป็นท่าทางการสัมผัสหรือการกระทำต่าง ๆ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจของอีกบุคคลหนึ่ง (พะยอม วงศ์สารศรี, 2542, หน้า 288)

การยอมรับ หมายถึง การที่ประชาชนได้เรียนรู้โดยผ่านการศึกษา สามารถอธิบายได้โดยผ่านการรับรู้ การยอมรับจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้จะได้ผลก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นได้ทดลองปฏิบัติแล้วเกิดความแน่ใจว่าสิ่งนั้นเป็นประโยชน์ (Rogers, 1993,pp. 146-147)

ตามความหมายข้างต้นพอที่จะสรุปได้ว่า การยอมรับ เป็นกระบวนการทางจิตใจอย่างหนึ่งของบุคคลซึ่งพัฒนาจากความรู้สึกไปจนถึงการตัดสินใจที่จะยอมรับหรือปฏิเสธในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และการที่บุคคลยอมรับการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นก็แตกต่างกัน บางคนยอมรับได้ทันทีและบางคนยอมรับต่อเมื่อมีการปฏิบัติให้เห็นผลแล้วจึงจะยอมรับ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความคิดที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล ซึ่งกระบวนการในการยอมรับการเปลี่ยนแปลงตามแนวทางของ Philip Kotler มี 5 ขั้นตอนดังนี้ (สำอาง งามวิชา, 2539, หน้า 212-214)

1. ได้รู้ได้เห็น (Awareness) พนักงานได้รับทราบข่าวสาร ข้อเท็จจริงหรือพบเห็นการเปลี่ยนแปลง สิ่งใหม่ ๆ แต่อาจยังขาดข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาอีกหลายด้าน
2. สนใจ (Interest) พนักงานถูกโน้มน้าวให้สนใจในรายละเอียดและข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น
3. ประเมินผล (Evaluation) พนักงานมีการไตร่ตรองว่าจะปฏิบัติตามวิธีการหรือสิ่งใหม่ ๆ นั้นดีหรือไม่ ด้วยการพินิจพิจารณาการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นซึ่งจะดูว่าเป็นการดีหรือไม่ถ้าจะยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
4. ทดลอง (Trial) พนักงานที่ได้นำการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นนั้นมาทดลองปฏิบัติหรือดูว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจหรือไม่ ผลที่ได้จากการทดลองปฏิบัติมีความสำคัญต่อการปฏิเสธหรือยอมรับการเปลี่ยนแปลง
5. ยอมรับ (Adoption) พนักงานยอมรับการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้น ภายหลังจากที่ได้มีการปฏิบัติและเห็นประโยชน์จากการปฏิบัตินั้นแล้ว

บุคคลจะยอมรับสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นในเวลาที่แตกต่างกัน บางคนยอมรับทันที บางคนยอมรับหลังจากที่ได้ทดลองแล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความคิดเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล ซึ่งโรเจอร์ (Everret M. Roggers) ได้แบ่งกลุ่มคนในสังคมออกเป็น 5 กลุ่มดังนี้

1. กลุ่มล้ำสมัย (Innovator) เป็นคนที่ชอบกล้าเสี่ยง เต็มใจทดลองความคิดใหม่ ๆ ถึงแม้จะเสี่ยงอยู่บ้างก็ตาม คนกลุ่มนี้มีลักษณะจิตใจที่เปิดกว้างยอมรับความคิดของคนทั่วไป มีจำนวนสมาชิกร้อยละ 2.5 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดในระบบสังคม
2. กลุ่มนำสมัย (Early Adaptors) เป็นคนที่ยอมรับได้เร็ว จะได้รับการชี้นำจากการยอมรับนับถือ เป็นผู้นำทางความคิดภายในชุมชนและยอมรับความคิดใหม่ ๆ ตั้งแต่เริ่มแรกแต่ทำด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง มีจำนวนสมาชิกร้อยละ 13.5 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดในระบบสังคม
3. กลุ่มทันสมัย (Early Majority) เป็นคนที่จงใจรับไว้ คนกลุ่มนี้จะรับความคิดใหม่ ๆ ก่อนคนทั่วไปถึงแม้ว่าแทบจะไม่ใช่ผู้นำการยอมรับก็ตาม มีจำนวนสมาชิกร้อยละ 34 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดในระบบสังคม
4. กลุ่มตามสมัย (Lat Majority) คนกลุ่มนี้ยอมรับช้า จะเป็นกลุ่มที่มีความเคลือบแคลงสงสัย จะยอมรับนวัตกรรมใหม่ ๆ นั้นก็ต่อเมื่อคนส่วนใหญ่ทดลองใช้ไปแล้ว มีจำนวนสมาชิกร้อยละ 34 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดในระบบสังคม
5. กลุ่มล้าสมัย (Laggard) คนกลุ่มนี้จะยึดติดกับแบบแผนที่เคยมีมา หวาดระแวงกับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ผสมผสานกับคนกลุ่มอื่น ๆ ที่ติดยึดในขนบธรรมเนียมประเพณีและจะยอมรับก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นได้รับความนิยม แพร่หลายจนกลายเป็นสิ่งที่ยึดถือปฏิบัติในระดับหนึ่งแล้วเท่านั้น มีจำนวนสมาชิกร้อยละ 16 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดในระบบสังคม

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เผยแพร่ความรู้ เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่บุคคลทั่วไป
ไม่ใช่เพื่อการค้า อนุญาตแบบเดียวกัน

ย้อนกลับ ...
Tawansmile.com รับทำวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ SPSS โทร. 0826300899