รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS รับสรุปผลงานวิจัย  รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS รับสรุปผลงานวิจัย แปลผลงานวิจัย รับวิเคราะห์ Regression, รับวิเคราะห์ Pearson's Correlation วิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย
รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS รับสรุปผลงานวิจัย  รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS รับสรุปผลงานวิจัย แปลผลงานวิจัย รับวิเคราะห์ Regression, รับวิเคราะห์ Pearson's Correlation วิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย

การสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์ (Computer Mediated Communication-CMC)


วอลเชอร์ (Walther 1992) ให้ความหมาย CMC เอาไว้กว้าง ๆ ว่าคือการประชุมโดยอาศัย คอมพิวเตอร์ (computer conferencing) และการใช้ไปรษณีย์อิเล็กโทรนิกส์ (electronic mail) ซึ่งเกิดขึ้นและดำเนินไปในเวลาเดียวกัน (Synchronous) หรือตารางเวลากัน (asynchronous) โดยที่ผู้ส่งสารใส่รหัส (encode) ลงไปในเนื้อหาสาระ (text messages) ซึ่งจะถูกถ่ายทอด (relayed) จากคอมพิวเตอร์ ของผู้ส่งสารไปสู่คอมพิวเตอร์ของผู้รับสาร จากนิยามของ Walther จะเห็นได้ว่า อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ขาดไม่ได้ สำหรับ CMC และโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบเชื่อมโยง ระหว่างคอมพิวเตอร์ของผู้ส่งสาร และผู้รับสารที่จะทำหน้าที่เป็นสะพานลำเลียงที่ถูกใส่รหัส

CMC ในยุคเริ่มต้นถูกมองว่าเป็นทั้งอุปกรณ์ที่อาศัยเทคโนโลยีใหม่ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ (mean) ของการบริหารงานภายในองค์กร แต่แนวโน้มในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงวิชาการ CMC มีฐานะเป็นสาขาวิชาใหม่ ที่แตกแขนงมาจาก new media technology ที่ศึกษาสื่อใหม่ที่เกิด เพราะการพัฒนาของเทคโนโลยีสื่อใหม่ในที่นี้ คือ คอมพิวเตอร์ ที่เปลี่ยนสภาพจากอุปกรณ์ (tool) ในสำนักงานหรือองค์กรธุรกิจ มาเป็นสื่อที่มีความโดดเด่น (dominance) ในยุคของข้อมูลข่าวสาร

ลักษณะสำคัญประการหนึ่งของ CMC คือ ความเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะสากล (universal medium) ในตัวเอง กล่าวคือ เป็นทั้งเครื่องรับ และลำเลียงข้อมูลข่าวสารอย่างอื่นมีอยู่ทั่วไปดังนั้น คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายในฐานะที่เป็นอุปกรณ์การสื่อสารอย่างหนึ่ง จึงสามารถที่จะจัดการกับข้อมูลข่าวสารที่ถูกสื่อสารอย่างเป็นสากล คือที่ใดก็ได้ ด้วยความเป็นสากลของมัน คือทำได้เหมือนเครื่องรับ และลำเลียงข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ด้วย (Pastimes, I, Spears, R & Lea, M 1998) ลักษณะอันเป็นสากลของคอมพิวเตอร์ ที่โยงใยกันเป็นเครือข่ายดังกล่าวข้างต้นการที่จะระบุ คุณสมบัติของอุปกรณ์สื่อสารชนิดนี้ใน แง่หน้าที่ในการสื่อสาร (communication function) ให้ชัดเจนลงไปจึงเป็นเรื่องค่อนข้างยาก ตัวอย่าง เช่น คอมพิวเตอร์ที่โยงกันเป็น เครือข่ายดังกล่าวข้างต้นการที่จะระบุ เช่นคอมพิวเตอร์โยงใยกันเป็น เครือข่ายนั้นมีพันธกิจ ในด้านการเป็นสื่อกลางของการสื่อสาร ระหว่างบุคคล (person-to-person communication medium) ทั้งนี้โดยการประยุกต์ใช้ e-mail, voice-mail, desktop video conferencing คอมพิวเตอร์ถูกนำมาใช้สนับสนุนการต่อรองระหว่างกลุ่ม (group negotiation) และการสร้างเวทีในการถกเถียง แสดงความคิดเห็น (discussion forums) เช่น การ chat หรือการเล่นเกมที่อาศัยการ ปฏิสัมพันธ์ (interactive gaming) นอกจากนั้นคอมพิวเตอร์ยังถูกใช้ฐานะที่เป็นสื่อกลางขององค์การสื่อสารมวลชน (mass communication) แสดงหน้าที่คล้ายคลึงกับสื่อดั้งเดิม เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ หน้าที่ของคอมพิวเตอร์ดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าคอมพิวเตอร์ มีศักยภาพในการสื่อสารที่มีสื่อเป็นศูนย์กลางในหลายรูปแบบ คุณลักษณะดังกล่าวนี้เองที่ทำให้คอมพิวเตอร์แตกต่างไปจากสื่อใหม่ (new media) ชนิดอื่นๆ ที่เกิดขึ้นก่อน เช่น โทรศัพท์ ซึ่งถูกออกแบบให้มีหน้าเดียว คือการถ่ายทอดสัญญาณ เสียง อาจกล่าวได้ว่า คอมพิวเตอร์เป็นเทคโนโลยีการสื่อสาร ที่เอกลักษณ์พิเศษชนิดแรกที่สามารถแสดงศักยภาพในแง่ วิธีการสื่อสารที่เทคโนโลยีเก่าทำได้ทั้งหมด และมากกว่าเดิมด้วย

เจ ดับบลิว ซีสลรา และ ดีจี บอนแซล (J W Chesebro และ D G Bonsall 1989) ได้รวบรวมงานวิจัยเกี่ยวกับ CMC ที่ปรากฏ และแยกแยะผลกระทบสังคมจากการใช้คอมพิวเตอร์ ในฐานะที่เป็นอุปกรณ์ถ่ายทอดลำเลียงข้อมูลข่าวสาร ออกแยก 9 ประเด็น ดังต่อไปนี้

1. คอมพิวเตอร์เป็นสื่อที่สื่อสารแบบเลือกที่รักมักที่ชัง (selective) ค่อนข้างมาก

2. เทคโนโลยีเป็นมิตร และเป็นภัยต่อสังคม

3. งาน และความสัมพันธ์ทางสังคม

4. คอมพิวเตอร์ไม่มีประสิทธิภาพในการแก้ไขความขัดแย้ง

5. คอมพิวเตอร์เป็นช่องทางการสื่อสารด้วยวัจนภาษาที่มีประสิทธิภาพ

6. คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ทุนเวลา

7. ระบบวัฒนธรรมไทย

8. กระตุ้นให้เกิดการสื่อสารด้วยสื่อทางเลือกอื่น ๆ

9. ลดการสื่อสารที่มีผู้นำเป็นศูนย์กลาง (leader-centered communication)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เผยแพร่ความรู้ เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่บุคคลทั่วไป
ไม่ใช่เพื่อการค้า อนุญาติแบบเดียวกัน

ย้อนกลับ ...

 ลิขสิทธิ์  © 2016 Tawansmile Design ขอสงวนสิทธิทั้งหมด