tawansmile.com konchangfuns.com รับทำงานวิจัย.com รับวิเคราะห์ข้อมูล.com researchspss.com

การใช้สื่อและสร้างความพึงพอใจ

ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (2542: 59-64) กล่าวว่า ทฤษฎีการใช้สื่อและสร้างความพึงพอใจ เน้นที่การอธิบายเชิงเหตุผลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งความต้องการ (และที่มาของความต้องการ) แรงจูงใจ พฤติกรรมและความพึงพอใจที่ติดตามมา จะเชื่อมโยงต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่ การศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารของมนุษย์ โดยใช้ทฤษฏีการใช้สื่อและสร้างความพึงพอใจเป็นความพยายามที่อธิบายการสื่อสารของมนุษย์ว่าเกิดจากแรงผลักดันภายในของผู้รับสารเอง ลักษณะทางจิตวิทยาที่ถูกนำมาใช้อธิบายพฤติกรรม การสื่อสาร คือ ความต้องการของมนุษย์ นำไปสู่การเลือกใช้สื่อเพื่อสนองตอบความต้องการด้านต่าง ๆ และนำไปสู่ความพึงพอใจในการบริโภคสื่อนั้น ๆ

ผลการวิจัยของ ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (2542: 61-61) อ้างอิง จาก Katz and lowers (1974) ได้กล่าวว่า สภาวะทางสังคมและจิตใจที่แตกต่างกัน ส่งผลให้มนุษย์มีความต้องการแตกต่างกัน ความต้องการที่แตกต่างกัน ทำให้แต่ละคนคาดคะเนว่า สื่อแต่ละประเภทจะสนองความพอใจได้ต่างกันออกไปด้วย ดังนั้น ลักษณะการใช้สื่อของบุคคลที่มีความต้องการไม่เหมือนกัน จะแตกต่างกันออกไป ขั้นสุดท้าย คือ ความพอใจที่ได้รับจากการใช้สื่อจะต่างกันออกไปด้วย ในขณะที่ แนวคิดหลักของการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ และความพึงพอใจของผู้รับสารที่มีต่อสื่อ อาจสรุปได้ดังนี้ คือ (กาญจนา แก้วเทพ 2543: 306-308)

1 โดยส่วนใหญ่ในการเปิดรับสารของผู้รับสารนั้น คนเรามีความตั้งใจที่จะแสดงหาข่าวสาร เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ ในทางใดทางหนึ่ง เช่น เพื่ออาชีพการงาน เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อเพื่อควบคุมสถานการณ์ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการลงมือทำ

2 เมื่อมีความตั้งใจที่แน่นอนดังกล่าว การเข้าไปใช้สื่อ จึงมิใช่กิจกรรมที่กระทำไปโดยขาดเป้าหมาย หากแต่เป็นกิจกรรมที่มีเป้าประสงค์ที่แน่นอน (เรียกว่า Goal-oriented activity)

3 ในสภาวะการแสวงหาข่าวสารของผู้รับสารนี้ สื่อมวลชนมิได้เป็นทางเลือกเดียวของบุคคล หากเป็นเพียงตัวเลือกตัวหนึ่งท่ามกลางตัวเลือกอื่น ๆ

4 ทิศทางที่บุคคลจะเลือกแสวงหา และใช้สื่อประเภทใดนั้นจะเกิดจากความต้องการของบุคคลนั้น เป็นปฐมเหตุ จากนั้นความต้องการดังกล่าวจะถูกแปรมาเป็นแรงจูงใจ (Motivation) ที่จะผลักดันให้บุคคลเคลื่อนไหวเข้าหาการใช้สื่อประเภทต่าง ๆ


เผยแพร่ความรู้ เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่บุคคลทั่วไป
ไม่ใช่เพื่อการค้า อนุญาตแบบเดียวกัน

Tags รับทำวิจัย รับทำงานวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ รับวิเคราะห์ข้อมูลSPSS รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS รับวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ รับทำวิจัย ด่วน รับวิเคราะห์spss ราคาทำ SPSS รับวิเคราะห์ข้อมูลspss รับวิเคราะห์สถิติ รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS รับวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ รับวิเคราะห์งานวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ รับวิเคราะห์สถิติ บริการวิเคราะห์ข้อมูล รับทำวิจัย ด่วน รับวิเคราะห์spss ราคาทำ SPSS รับวิเคราะห์ข้อมูลspss รับวิเคราะห์สถิติ รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS รับวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ รับวิเคราะห์งานวิจัย บริการวิเคราะห์ข้อมูล รับปรึกษา สถิติ ค่าจ้างวิเคราะห์ข้อมูล spss จ้าง คำนวณ สถิติ data science ฟรีแลนซ์ รับ ทำ วิจัย บทที่ 4 รับวิเคราะห์ข้อมูล stata รับ ทำ วิจัย ขอนแก่น รับ ทํา วิจัย ทางการ แพทย์ รับทำวิจัย ทางการ แพทย์ รับ ทำ วิจัย พิษณุโลก บริษัทรับวิเคราะห์ข้อมูล บริษัท รับวิเคราะห์ข้อมูล รับทำวิจัย ด่วน รับ ทํา งานวิจัย ด่วน รับวิเคราะห์spss รับวิเคราะห์ Spss รับจ้าง วิเคราะห์ข้อมูล spss งาน Data analyst freelance ราคาทำ SPSS รับทำ ส แต่ท SPSS - Pantip รับ ทำ วิจัย เชียงใหม่ รับทำวิทยานิพนธ์ นิติศาสตร์ รับทำ IS รับทำวิจัย แบบสอบถาม รับทำวิจัย ป โท รับทำวิจัย ราคา รับทำวิจัย หาดใหญ่ รับงานวิจัยรับงานวิจัย ด่วน รับจ้างวิจัย pantip รับทำวิจัย ป. โท ราคา รับจ้างทำวิจัย ป.ตรี ราคา ปรึกษางานวิจัยฟรี งานวิจัยสินค้า งานวิจัย pantip รับวิเคราะห์ข้อมูลspss รับจ้างทำspss รับวิเคราะห์สถิติ บริษัท รับวิเคราะห์ข้อมูล รับปรึกษา สถิติ freelance วิเคราะห์ข้อมูล จ้าง ทำ Big Data ฟรี แลน ซ์ ไอที รับแปลงานวิจัย ราคารับทำวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำspss รับวิเคราะห์สถิติ รับวิเคราะห์ แบบสอบถาม รับวิเคราะห์แบบสอบถาม โปรแกรม spss โปรแกรมspss รับทำspss ด่วน ทำ SPSS รับวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ รับทำวิจัย เชียงใหม่ รับทำวิจัย พิษณุโลก รับทำวิจัย ขอนแก่น รับวิเคราะห์ข้อมูล เชียงใหม่ รับวิเคราะห์ข้อมูล พิษณุโลก รับวิเคราะห์ข้อมูล ขอนแก่น ทำSPSS รับวิเคราะห์ข้อมูล spss รับจ้าง วิเคราะห์ข้อมูล spss ราคา รับทำวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ รับวิเคราะห์สถิติ รับวิเคราะห์ spss รับทำวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ รับทำวิจัย รับประมวลผลข้อมูล รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS รับ ทำ วิจัย รับวิเคราะห์spss รับวิเคราะห์งานวิจัย ทำแบบสอบถาม การคีย์ข้อมูลแบบสอบถาม โปรแกรมวิเคราะห์แบบสอบถาม โปรแกรมวิเคราะห์ แบบสอบถาม รับคีย์ข้อมูล spss ชุดละ การวิเคราะห์spss การวิเคราะห์ข้อมูล spss การวิเคราะห์ข้อมูลspss แบบสอบถามออนไลน์ แบบสอบถามวิจัย แบบสอบถามGoogle แบบสอบถาม Google แบบสอบถามทั่วไป spss ดาวน์โหลดฟรี ติดตั้งโปรแกรม spss โหลดโปรแกรม spss รับทำวิจัย ด่วน จ้างทำวิจัย ผิดไหม spss download ตัวเต็ม spss คืออะไร โปรแกรม spss ในโทรศัพท์ spss ย่อมาจาก รับจ้างทําวิจัย pantip รับจ้างทําวิจัย 5 บท ราคา รับทำวิจัย ราคา รับทําวิจัย ป.โท ราคา รับทำวิจัย ด่วน จ้างทำวิจัย ผิดไหม รับทำวิจัย การจัดการภาครัฐ รับทําวิทยานิพนธ์ ป.โท pantip รับจ้าง วิเคราะห์ข้อมูล SPSS ค่าจ้างวิเคราะห์ข้อมูล spss ทำ SPSS งาน Data analyst freelance รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ รับประมวลผล SPSS รับทำวิจัย freelance วิเคราะห์ข้อมูล รับ ทำ วิจัย บทที่ 4 รับ ทำ วิจัย ขอนแก่น รับ ทำ วิจัย พิษณุโลก บริษัท รับวิเคราะห์ข้อมูล รับปรึกษา สถิติ freelance วิเคราะห์ข้อมูล จ้าง ทำ Big Data ฟรี แลน ซ์ ไอที ค่าวิเคราะห์ข้อมูล จ้าง คำนวณ สถิติ ค่าจ้างวิเคราะห์ข้อมูล spss รับปรึกษา สถิติ ราย ละเอียด บริษัท รับวิเคราะห์ข้อมูล รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ freelance วิเคราะห์ข้อมูล ค่าวิเคราะห์ข้อมูล รับปรึกษา สถิติ ค่าจ้างวิเคราะห์ข้อมูล spss ฟรี แลน ซ์ ไอที การใช้ spss for windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์แบบสอบถาม 5 ระดับ spss การแปลผลข้อมูล spss การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม spss การวิเคราะห์ข้อมูล spss t-test การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรม spss

ย้อนกลับ ...

Tawansmile.com รับทำวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย