รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS รับสรุปผลงานวิจัย  รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS รับสรุปผลงานวิจัย แปลผลงานวิจัย รับวิเคราะห์ Regression, รับวิเคราะห์ Pearson's Correlation วิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย
รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS รับสรุปผลงานวิจัย  รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS รับสรุปผลงานวิจัย แปลผลงานวิจัย รับวิเคราะห์ Regression, รับวิเคราะห์ Pearson's Correlation วิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย

พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post purchase behavior)


หลังการซื้อ และทดลองผลิตภัณฑ์ไปแล้ว ผู้บริโภคจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับความพอใจ หรือไม่พอใจในผลิตภัณฑ์ ถ้าพอใจก็เกิดการซื้อซ้ำ และบอกต่อ ๆ กันไป หากไม่พอใจในผลิตภัณฑ์อาจจะหันไปซื้อผลิตภัณฑ์ยี่ห้ออื่น ๆ และบอกกล่าวในยี่ห้อของเราในแง่ลบ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ การบริหารการตลาดยุคใหม่ปี 2546: 225)

โดย แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค และแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมภายหลังการซื้อ เนื่องจากทั้งสองแนวคิด เป็นการศึกษาหรือวิจัยพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ และพฤติกรรมซ้ำ หรือความถี่ในการใช้บริการเว็บไซต์กรรมสรรพากร เพื่อให้ทราบถึงลักษณะของความต้องการ และพฤติกรรมการใช้บริการ แนวคิด หรือประสบการณ์ที่ทำให้ผู้ใช้บริการพึงพอใจ คำตอบที่ได้รับจะสามารถช่วยในกำหนดแนวทางในการให้บริการได้ดียิ่งขึ้น

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เผยแพร่ความรู้ เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่บุคคลทั่วไป
ไม่ใช่เพื่อการค้า อนุญาติแบบเดียวกัน

ย้อนกลับ ...

 ลิขสิทธิ์  © 2016 Tawansmile Design ขอสงวนสิทธิทั้งหมด