รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS รับสรุปผลงานวิจัย  รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS รับสรุปผลงานวิจัย แปลผลงานวิจัย รับวิเคราะห์ Regression, รับวิเคราะห์ Pearson's Correlation วิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย
รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS รับสรุปผลงานวิจัย  รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS รับสรุปผลงานวิจัย แปลผลงานวิจัย รับวิเคราะห์ Regression, รับวิเคราะห์ Pearson's Correlation วิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย

การลงทุน


DUNNING (1979 อ้างใน เพชรี ขุมทรัพย์, 2538: 26) กล่าวว่า การลงทุนโดยตรงมีข้อแตกต่างจากการลงทุนในหลักทรัพย์ คือ หน่วยลงทุน (Investment Unit) โดยปกติเป็นบริษัทธุรกิจ (Business Enterprise) ที่มีอำนาจในการควบคุมกระบวนการตัดสินใจของกิจการในหน่วยธุรกิจที่ตนเข้าไปลงทุน ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีสิ่งนอกเหนือจากเงินที่เข้าไปเกี่ยวพันกับการลงทุนโดยตรง อาจจะเข้าเกี่ยวข้องในการบริหารและการแนะนำการใช้เทคนิควิชาการในกิจการนั้นส่วนปนัดดา อินทร์พรหม (2535: 1) ได้ให้คำนิยามในมุมมองทางการเงินโดยกล่าวว่าการลงทุน จะหมายถึงการลงทุนในหลักทรัพย์รัฐบาลหรือหลักทรัพย์ธุรกิจ การลงทุนในตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้า การลงทุนในเงินตราที่ดิน เพชรพลอย หรือโบราณวัตถุ โดยคาดคะเนผลตอบแทนที่จะได้รับซึ่งค่อนข้างแน่นอน ณ ระดับความเสี่ยงที่ตั้งสมมติฐานไว้

ZVI BODIE, ALEX KANE และ ALAN J.MARCUS (อ้างใน รวี ลงกานี, 2550: 1)กล่าวว่า การลงทุน คือ การนำเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายหรือที่เกินจากความต้องการปกติไปใช้เพื่อก่อให้เกิดผลตอบแทนในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับมากขึ้น อีกความหมายหนึ่งที่ รวี ลงกานี ได้ให้ความหมายไว้คล้ายกับจิรัตน์ สังข์แก้ว (2544: 7) ที่กล่าวว่า “การลงทุน” หมายถึง การนำเงินจำนวนหนึ่งที่กันไว้ไปใช้เพื่อก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับในอนาคตโดยกระแสเงินสดรับในอนาคตนั้นจะชดเชยต่อการนำเงินไปลงทุนให้แก่ผู้กันเงินในช่วงระยะเวลาหนึ่ง สิ่งสำคัญ คือ กระแสเงินสดรับนี้จะต้องสามารถชดเชยหรือมากกว่าอัตราเงินเฟ้อและชดเชยความไม่แน่นอนที่จะเกิดแก่กระแสเงินสดรับในอนาคต

เพชรี ขุมทรัพย์ (2540: 1) นิยามคำว่าการลงทุน หมายถึงการซื้ออสังหาริมทรัพย์หรือหลักทรัพย์ของบุคคลหรือสถาบันซึ่งผลตอบแทนเป็นสัดส่วนกับความเสี่ยงตลอดเวลาอันยาวนานประมาณ 10 ปี แต่อย่างต่ำไม่ต่ำกว่า 3 ปี

ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า การลงทุน หมายถึง การกันเงินไว้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เพื่อการซื้ออสังหาริมทรัพย์หรือหลักทรัพย์ และหวังผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เช่น ดอกเบี้ย เงินปันผล เป็นต้น สามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ

1. การลงทุนของผู้บริโภค (Consumer Investment) ผู้บริโภค คือ ประชาชนทั่วไปที่ซื้อ โทรทัศน์ ตู้เย็น รถยนต์ บ้านและที่ดิน แต่ในการซื้อของประชาชนนี้ ต้องขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์เป็นสำคัญ

2. การลงทุนในธุรกิจ (Business Investment) คือการซื้อทรัพย์สินต่างๆ เพื่อนำมาใช้ประกอบธุรกิจโดยหวังกำไร ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทซื้อสินค้ามาขายหรือซื้อที่ดินปลูกสร้างโรงงานเพื่อผลิตสินค้ามาขายหรือสร้างโรงแรมไว้บริการก็ถือเป็นการลงทุนทางธุรกิจทั้งสิ้น มีข้อสังเกตว่าการลงทุนประเภทนี้ จะมีการซื้อขายสินทรัพย์ที่แท้จริง (Real Asset) เช่น ที่ดิน โรงงานเครื่องจักรรถยนต์หรือสินค้าที่มีตัวตน (Tangible Asset) อื่น ๆ เพื่อนำไปใช้หรือเพื่อขายต่อถือเป็นการลงทุนในทางธุรกิจเพื่อหวังกำไรเป็นผลตอบแทน

3. การลงทุนทางเศรษฐกิจ (Economic Investment) หมายถึง การลงทุนในทางที่ได้ประโยชน์ต่อประเทศเป็นส่วนรวม เช่น การที่รัฐบาลจัดสรรเงินลงทุนสร้างถนนสร้างเขื่อนและระบบชลประทาน รวมทั้งสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น การประปา การไฟฟ้า การรถไฟ การบิน ฯลฯ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการดำเนินชีวิต หรืออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

4. การลงทุนทางการเงิน (Financial or Securities Investment) คือ การลงทุนซื้อหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ เช่น หุ้นสามัญ หุ้นกู้ พันธบัตร ซึ่งเรียกรวม ๆ กันว่า ”สินทรัพย์ทางการเงิน” นักลงทุนประเภทนี้ไม่ได้เป็นผู้ดำเนินธุรกิจด้วยตนเองโดยตรงอย่างนักลงทุนทางธุรกิจ แต่ถือเป็นนักลงทุนทางอ้อม เพราะนักธุรกิจ นักอุตสาหกรรมเมื่อต้องการเงินไปดำเนินธุรกิจของตนในรูปของบริษัทก็จะออกหลักทรัพย์ทางการเงิน คือ หุ้นกู้ พันธบัตรหรือหุ้นสามัญเพื่อระดมทุนมาใช้ในกิจการ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เผยแพร่ความรู้ เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่บุคคลทั่วไป
ไม่ใช่เพื่อการค้า อนุญาติแบบเดียวกัน

ย้อนกลับ ...

 ลิขสิทธิ์  © 2016 Tawansmile Design ขอสงวนสิทธิทั้งหมด