รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS รับสรุปผลงานวิจัย  รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS รับสรุปผลงานวิจัย แปลผลงานวิจัย รับวิเคราะห์ Regression, รับวิเคราะห์ Pearson's Correlation วิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย
รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS รับสรุปผลงานวิจัย  รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS รับสรุปผลงานวิจัย แปลผลงานวิจัย รับวิเคราะห์ Regression, รับวิเคราะห์ Pearson's Correlation วิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย

จุดมุ่งหมายและปัจจัยในการกำหนดจุดมุ่งหมายในการลงทุน


เพชรี ขุมทรัพย์ (2540: 4-6) กล่าวว่านักลงทุนต่างก็มีจุดมุ่งหมายในการลงทุนที่แตกต่างกัน ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้

1. ความปลอดภัยของเงินลงทุน (Security of Principal) หมายความถึง การรักษาเงินลงทุนเริ่มแรกให้คงที่ไว้ และรวมถึงการป้องกันความเสี่ยงซึ่งเกิดจากอำนาจซื้อลดลงอันเป็นผลมาจากภาวะเงินเฟ้ออีกด้วย

2. เสถียรภาพของรายได้ (Stability of Income) นักลงทุนมักจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่ให้รายได้สม่ำเสมอ เช่น ดอกเบี้ย หรือเงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ

3. ความงอกเงยของเงินลงทุน (Capital Growth) คือ ความพยายามจัดการเงินลงทุนให้เพิ่มพูน แต่ไม่ได้หมายความว่าความงอกเงยของเงินทุนจะเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่กำลังขยายตัวเท่านั้น นักลงทุนส่วนมากเพิ่มมูลค่าของเงินลงทุนของตนโดยการนำดอกเบี้ยและเงินปันผลที่ได้รับมาลงทุนใหม่ ความงอกเงยของเงินลงทุนนี้ให้ประโยชน์แก่นักลงทุน เพื่อปรับฐานะของนักลงทุนในระยะยาวให้ดีขึ้น เพื่อรักษาอำนาจการซื้อให้คงไว้ และเพื่อให้การจัดการคล่องตัวขึ้น

4. ความคล่องตัวในการซื้อขาย (Marketability) หมายถึง หลักทรัพย์ที่สามารถซื้อหรือขายได้ง่ายและรวดเร็ว โดยจะขึ้นอยู่กับราคา ขนาดของตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นนั้นจดทะเบียน ขนาดของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ จำนวนผู้ถือหุ้น และความสนใจที่ประชาชนทั่วไปมีต่อหุ้นนี้

5. ความสามารถในการเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ (Liquidity) เมื่อหลักทรัพย์ที่ลงทุนมีความคล่องตัวสูง ความสามารถในการทำกำไรย่อมลดลง นักลงทุนต้องการการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความคล่องตัว หรือหลักทรัพย์ที่ใกล้เคียงกับเงินสด

6. การกระจายการลงทุน (Diversification) วัตถุประสงค์ก็คือ ต้องการกระจายความเสี่ยงการลงทุนในหลักทรัพย์มีอยู่ 4 วิธี คือ 1) ลงทุนผสมระหว่างหลักทรัพย์ที่มีหลักประกันในเงินลงทุนและมีรายได้จากการลงทุนและราคาเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามภาวะธุรกิจ 2) ลงทุนในหลักทรัพย์หลาย ๆ อย่างปะปนกันไป 3) ลงทุนในหลักทรัพย์ของธุรกิจที่มีความแตกต่างทางภูมิศาสตร์ และ 4) ลงทุนในหลักทรัพย์ของธุรกิจที่มีลักษณะการผลิตที่แตกต่างกันแบบ Vertical หรือ Horizontal ถ้าเป็นแบบ Vertical หมายถึง การลงทุนในธุรกิจต่างๆ ตั้งแต่วัตถุดิบไปจนถึงสินค้าสำเร็จรูป ถ้าเป็นแบบ Horizontal เป็นการลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกัน

7. ความพอใจในด้านภาษี (Favorable Tax Status) ฐานะการจ่ายภาษีของนักลงทุนเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ผู้บริหารเงินทุนต้องให้ความสนใจ เพราะนักลงทุนอาจเลี่ยงการเสียภาษีเงินได้พึงประเมินโดยที่ได้รับการยกเว้นภาษี หรือซื้อหลักทรัพย์ที่ไม่มีการจ่ายเงินปันผลในเวลานี้

ฆรณี วิวัฒนานนท์ (2546: 10) กล่าวว่าปัจจัยในการกำหนดจุดมุ่งหมายในการลงทุนของนักลงทุน คือ

1. อายุของนักลงทุน (The Age of The Investor) นักลงทุนมีอายุน้อยมักจะกล้าเสี่ยงและสนใจลงทุนในหลักทรัพย์ที่ก่อให้เกิดความงอกเงยแก่เงินลงทุน แต่นักลงทุนที่มีอายุระหว่าง 40-50 ปี อาจสนใจลงทุนในหลักทรัพย์ที่ให้รายได้ประจำ เนื่องจากภาระทางครอบครัวและนักลงทุนที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ยิ่งพอใจลงทุนในหลักทรัพย์ที่ให้รายได้แน่นอน

2. การมีครอบครัวและความรับผิดชอบที่มีต่อครอบครัว (Marital Status and Family Responsibilities) นักลงทุนที่มีครอบครัวแล้วต้องรับผิดชอบต่อความเป็นอยู่ของครอบครัว ต้องให้การศึกษาแก่บุตร ทำให้เกิดความจำเป็นต้องลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงให้รายได้แน่นอน

3. สุขภาพของนักลงทุน (The Health of The Investor) ปัญหาเรื่องสุขภาพของนักลงทุน มีผลต่อการกำหนดนโยบายลงทุนของนักลงทุน นักลงทุนที่มีสุขภาพไม่สมบูรณ์ย่อมต้องการรายได้ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมากกว่าผลประโยชน์ในอนาคต

4. นิสัยส่วนตัวของนักลงทุน (Personal habit) นักลงทุนที่มีนิสัยตระหนี่ อาจไม่มีความจำเป็นต้องใช้รายได้ที่ได้รับจากการลงทุนในหลักทรัพย์ จึงเลือกการลงทุนในหลักทรัพย์ของธุรกิจที่มีการขยายตัวในอนาคต

5. ความสมัครใจในการลงทุน (Willingness to Accept Risk of Investment) นักลงทุนบางท่านอาจต้องการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยง ความเสี่ยงในที่นี้มีหลายลักษณะ เช่น ความเสี่ยงในธุรกิจ ความเสี่ยงในตลาด ความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ยและความเสี่ยงในอำนาจซื้อ เป็นต้น

6. ความจำเป็นของนักลงทุน (Investor’s Needs) ความจำเป็นของนักลงทุนอาจแตกต่างกัน บางท่านอาจมีความจำเป็นทางด้านการเงิน บางท่านอาจมีความจำเป็นในแง่ของความรู้สึกและจิตใจ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เผยแพร่ความรู้ เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่บุคคลทั่วไป
ไม่ใช่เพื่อการค้า อนุญาติแบบเดียวกัน

ย้อนกลับ ...

 ลิขสิทธิ์  © 2016 Tawansmile Design ขอสงวนสิทธิทั้งหมด