รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS รับสรุปผลงานวิจัย  รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS รับสรุปผลงานวิจัย แปลผลงานวิจัย รับวิเคราะห์ Regression, รับวิเคราะห์ Pearson's Correlation วิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย
รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS รับสรุปผลงานวิจัย  รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS รับสรุปผลงานวิจัย แปลผลงานวิจัย รับวิเคราะห์ Regression, รับวิเคราะห์ Pearson's Correlation วิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย

ประเภทของการลงทุน


นารฏิยา ยนเปี่ยม (2538: 8-9) และ สุพพตา ปิยะเกศิน (2539: 321-348) กล่าวว่า การลงทุนในหลักทรัพย์มีหลายประเภทด้วยกัน และได้แบ่งประเภทการลงทุนออกเป็น 2 ประเภท คือ การลงทุนทางตรง และการลงทุนทางอ้อม ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

1.การลงทุนทางตรง (Direct Investment) เป็นการลงทุนที่นักลงทุนเป็นผู้ตัดสินใจและกระทำทุกอย่างด้วยตนเอง นักลงทุนจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งผลตอบแทนและความเสี่ยงที่จะได้รับ แต่บางครั้งนักลงทุนอาจได้รับข้อมูลและคำแนะนำจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจ แต่การตัดสินใจขั้นสุดท้ายนั้นนักลงทุนเป็นผู้ตัดสินใจเอง การลงทุนลักษณะนี้แบ่งเป็น

1.1 การลงทุนที่ทราบมูลค่าของเงินทุนที่จะได้รับคืนเป็นจำนวนที่แน่นอน เป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทที่นักลงทุนทราบมูลค่าของเงินลงทุนที่จะได้รับในวันสิ้นสุดสัญญา รวมทั้งผลตอบแทนที่จะได้รับในช่วงระหว่างที่ลงทุนเป็นจำนวนที่แน่นอน เช่น การลงทุนในตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธุรกิจ หุ้นกู้ เป็นต้น

1.2 การลงทุนที่ไม่ทราบมูลค่าของเงินลงทุนที่จะได้รับคืนเป็นจำนวนที่แน่นอน เป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่ทราบมูลค่าของเงินลงทุนที่จะได้รับคืนในอนาคตที่แน่นอน เพราะหลักทรัพย์ประเภทนี้ไม่มีอายุการไถ่ถอนและไม่ได้กำหนดระยะที่แน่นอน ผลตอบแทนก็ไม่มีการกำหนดในอัตราที่แน่นอนตายตัว ขึ้นกับผลกำไรและนโยบายของบริษัท เช่น การลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นสามัญ หลักทรัพย์ที่แปลงสภาพได้ เป็นต้น

2. การลงทุนทางอ้อม (Indirect Investment) เป็นการลงทุนที่นักลงทุนไม่ได้เป็นผู้ตัดสินใจดำเนินการด้วยตนเอง เป็นการลงทุนผ่านสถาบันการเงิน โดยสถาบันการเงินจะทำหน้าที่ดำเนินการและตัดสินใจแทนนักลงทุน นักลงทุนเพียงแต่นำเงินที่จะลงทุนไปให้สถาบันการเงินเมื่อได้ผลตอบแทนจากการลงทุนแล้ว สถาบันการเงินก็จะนำผลตอบแทนจ่ายให้กับนักลงทุน นักลงทุนจะสามารถเลือกลงทุนได้ตามระดับความเสี่ยงที่ต้องการ คือความเสี่ยงระดับต่ำ ได้แก่ การลงทุนในสถาบันการเงินของรัฐบาล สถาบันการเงินของเอกชน ส่วนความเสี่ยงระดับกลาง ได้แก่ การลงทุนซื้อทองคำ การลงทุนซื้อที่ดิน และทรัพย์สินมีค่า เช่น เพชรพลอย เครื่องลายคราม เป็นต้น ในความเสี่ยงระดับสูงนั้น ได้แก่ การลงทุนในหลักทรัพย์ การลงทุนในตลาดเงินนอกระบบ เช่น การเล่นแชร์ การปล่อยเงินกู้ ดังนั้น ก่อนลงทุนนักลงทุนควรศึกษาถึงจุดมุ่งหมายในการลงทุนของสถาบันการเงินนั้นเสียก่อน เช่น การลงทุนในกองทุนบำนาญ การลงทุนในบริษัทลงทุน (Investment Company) การฝากเงินไว้กับธนาคาร เป็นต้น

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เผยแพร่ความรู้ เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่บุคคลทั่วไป
ไม่ใช่เพื่อการค้า อนุญาติแบบเดียวกัน

ย้อนกลับ ...

 ลิขสิทธิ์  © 2016 Tawansmile Design ขอสงวนสิทธิทั้งหมด