รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS รับสรุปผลงานวิจัย  รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS รับสรุปผลงานวิจัย แปลผลงานวิจัย รับวิเคราะห์ Regression, รับวิเคราะห์ Pearson's Correlation วิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย
รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS รับสรุปผลงานวิจัย  รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS รับสรุปผลงานวิจัย แปลผลงานวิจัย รับวิเคราะห์ Regression, รับวิเคราะห์ Pearson's Correlation วิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย

หลักการพื้นฐานในการตัดสินใจลงทุน


สุพพตา ปิยะเกศิน (2539: 321-348) และ สถาบันพัฒนาบุคลากรธุรกิจหลักทรัพย์ (2546: 398-422) ได้อธิบายไว้ว่า ไม่ว่านักลงทุนจะตัดสินใจลงทุนด้วยวิธีใดก็ตามเป้าหมายการลงทุนก็เหมือนกันซึ่งก็คือกำไร ที่จะได้เพิ่มมากขึ้นองค์ประกอบที่นักลงทุนควรนำมาใช้เป็นหลักเกณฑ์พื้นฐานในการวางแผนลงทุนนั้นประกอบไปด้วยปัจจัย 6 ประการ คือ

1. อุปนิสัยของนักลงทุน นักลงทุนจะตัดสินใจนำเงินออมมาลงทุนหรือไม่และลงทุนใน รูปแบบใดนั้นขึ้นอยู่กับนิสัยของผู้ออมแต่ละคนว่าพอใจที่จะเลือกรับความเสี่ยงแบบใด ระดับความเสี่ยงเท่าใดที่จะยอมรับได้ และผู้ออมที่ไม่ชอบความเสี่ยงภัยจะพยายามหลีกเลี่ยงความเสี่ยงมากที่สุด อาจไม่นำเงินมาลงทุนใด ๆ เลย แม้แต่การฝากเงินไว้ที่สถาบันการเงินหรือพันธบัตรรัฐบาล หากนักลงทุนมีนิสัยพร้อมที่จะยอมเสี่ยงต่อการลงทุน ก็จะมีการตัดสินใจลงทุนที่ง่ายขึ้น อีกอุปนิสัยหนึ่งก็คือ นิสัยการใช้จ่ายของนักลงทุนซึ่งก็ถือเป็นส่วนหนึ่งที่จะกำหนดถึงการตัดสินใจลงทุนเพราะผู้มีนิสัยฟุ่มเฟือย สุรุ่ยสุร่ายย่อมต้องการมีรายได้เพิ่มขึ้น ต่างกับผู้ที่มีการใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง รู้จักเก็บออมทำให้ไม่ต้องไปเสี่ยงในการลงทุนเพื่อรับผลตอบแทนใด ๆ

2. ขนาดจำนวนเงินที่จะลงทุน ผู้ที่มีเงินออมจำนวนจำกัดที่ไม่มากนัก จะมีโอกาสที่จะ นำเงินไปลงทุนได้น้อยกว่าผู้ที่มีเงินออมเป็นจำนวนมาก เพราะการลงทุนบางประเภท อาจจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง ทำให้ผู้มีเงินออมจำกัดมีทางเลือกในการลงทุนที่น้อยกว่า

3. ผลตอบแทนจากการลงทุน สิ่งที่ดึงดูดใจผู้ที่ออมเงินให้เปลี่ยนใจมาลงทุนในรูปแบบ ใดรูปแบบหนึ่งก็คือ ผลตอบแทนที่ผู้ออมจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งจะอยู่ในรูปของดอกเบี้ย เงินปันผล ส่วนแบ่งกำไร หรืออาจเป็นผลการขาดทุนก็ได้ซึ่งจะขึ้นอยู่กับสินทรัพย์ที่นักลงทุนเลือก แต่ส่วนใหญ่แล้วนักลงทุนจะสนใจในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดในขณะที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อีกทั้งผลประโยชน์เกี่ยวกับการเสียภาษีจากการลงทุน คือการลงทุนในรูปแบบใดที่เสียภาษีอาจทำให้นักลงทุนหลีกเลี่ยงการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทนั้นๆแล้วหันมาลงทุนในหลักทรัพย์ที่ได้รับการยกเว้นภาษี นอกจากนี้ผลตอบแทนที่นักลงทุนจะได้รับก็ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของสถาบันการเงินด้วยว่าจะสามารถบริหารผลประโยชน์ให้กับนักลงทุนได้มากน้อยเพียงใด

4. ระดับความเสี่ยงในการลงทุน หากนักลงทุนหวังที่จะได้ผลตอบแทนในอัตราที่สูง ก็ ต้องยอมรับความเสี่ยงสูงตามไปด้วย ทั้งจากคู่แข่ง สภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยหรือจากนโยบายของรัฐบาล ดังนั้นการลงทุนในประเภทที่มีความเสี่ยงมาก อาจไม่ได้อยู่ในความนึกคิดของผู้ออมที่มีนิสัยประหยัดและกลัวต่อความล้มเหลวในการลงทุน

5. สภาพคล่องของเงินทุน ยิ่งรูปแบบการลงทุนทำให้เงินมีสภาพคล่องมากเท่าไร ย่อม ทำให้ผู้ที่จะลงทุนมีโอกาสนำเงินไปลงทุนในแหล่งอื่นที่มีผลตอบแทนดึงดูดใจได้ง่ายตามไปด้วยคือหากสินทรัพย์เปลี่ยนไปเป็นเงินสดได้ง่ายเท่าไรก็จะยิ่งกระตุ้นให้เกิดการลงทุนได้ง่ายเพราะนักลงทุนจะรู้สึกว่ามีเงินสดพร้อมที่จะใช้เสมอทั้งยังทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย แต่อย่างไรก็ตามสินทรัพย์ยิ่งมีสภาพคล่องสูงมากเพียงใดก็จะมีความสามารถในการหากำไรลดลงไปด้วย

6. การกระจายการลงทุน การลงทุนในหลักทรัพย์ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือเพียง ประเภทเดียวอาจทำให้นักลงทุนมีความเสี่ยงต่อการลงทุนชนิดนั้นค่อนข้างสูง หากเกิดความผิดพลาดขึ้นก็จะส่งผลเสียหายต่อนักลงทุนได้มาก ดังนั้นเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้ลดลงนักลงทุนควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์หลาย ๆ ประเภท และเลือกลงทุนในทางเลือกต่างๆ กัน ซึ่งลักษณะการจัดการลงทุนในสินทรัพย์หลายๆประเภทนี้ เรียกว่า Portfolio Management โดยอาจเลือกการกระจายการลงทุนดังนี้

6.1 ทำการลงทุนไว้ร่วมกันระหว่างการลงทุนในรูปแบบที่จะได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอ และมีความมั่นคงในการลงทุน กับการลงทุนที่สามารถได้รับผลตอบแทนมากในอัตราความเสี่ยงสูงหรือมีผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะเศรษฐกิจ ในอัตราส่วนการลงทุนมากน้อยตามความพอใจของนักลงทุน

6.2 ทำการลงทุนในสินทรัพย์หลาย ๆ อย่างกระจายไป โดยไม่มีการกำหนดสัดส่วนที่ แน่นอน เมื่อนักลงทุนตัดสินใจที่จะลงทุน ไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบทางตรงหรือทางอ้อมสิ่งที่ควรพิจารณาอันดับแรกคือการพิจารณาอัตราผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุนนั้น ๆ ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์สภาพความเสี่ยงและความสะดวกสบายในการลงทุนตลอดจนการพิจารณากำหนดวงเงินที่จะลงทุน ระยะเวลาในการลงทุน พฤติกรรมของนักลงทุนซึ่งเป็นปัจจัยเฉพาะตัวรวมอยู่ด้วยทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความพอใจของนักลงทุนที่จะตัดสิน

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เผยแพร่ความรู้ เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่บุคคลทั่วไป
ไม่ใช่เพื่อการค้า อนุญาติแบบเดียวกัน

ย้อนกลับ ...

 ลิขสิทธิ์  © 2016 Tawansmile Design ขอสงวนสิทธิทั้งหมด