รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS รับสรุปผลงานวิจัย  รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS รับสรุปผลงานวิจัย แปลผลงานวิจัย รับวิเคราะห์ Regression, รับวิเคราะห์ Pearson's Correlation วิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย
รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS รับสรุปผลงานวิจัย  รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS รับสรุปผลงานวิจัย แปลผลงานวิจัย รับวิเคราะห์ Regression, รับวิเคราะห์ Pearson's Correlation วิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย

ความสัมพันธ์ระหว่างการออมเพื่อการลงทุน


เงินออม (Savings) เป็นจำนวนเงินที่เกิดจากการนำรายได้ที่หักค่าใช้จ่ายแล้วจะมีส่วนที่เหลืออยู่ หรือของรายได้ที่เหลืออยู่ ซึ่งไม่ได้ถูกใช้สอยออกไป

เงินออมเป็นปัจจัยที่จะทำให้เป้าหมายซึ่งกำหนดไว้ในอนาคตเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ เช่น กำหนดเป้าหมายไว้ว่าจะต้องมีบ้านเป็นของตนเองในอนาคต เงินออมจะเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดให้เป้าหมายเป็นจริงขึ้นมาได้ เงินออมสามารถใช้แก้ปัญหาความเดือดร้อนทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นอย่างคาดไม่ถึงของบุคคลได้ด้วย ดังนั้นบุคคลจึงมีการออมเงินอย่างสม่ำเสมอ เงินออมที่บุคคลมีไว้นั้น หากบุคคลเก็บไว้กับตนเองได้ไม่ก่อให้เกิดการเพิ่มพูนของเงินออมขึ้นมาก็คงไม่เกิดประโยชน์ เพราะ มูลค่าของเงินที่บุคคลออมไว้ย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามอัตราเงินเฟ้อที่อาจเพิ่มขึ้นนั่นเอง

เงินออมจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่บุคคลสามารถที่จะตัดสินใจได้ว่า จะลงทุนในการลงทุนประเภทไหน เพื่อให้ได้ผลตอบแทนกลับคืนมาเพื่อ ทำให้เป้าหมายที่บุคคลวางไว้สำเร็จให้เร็วที่สุด และเงินออมของบุคคลอาจจะมาจากออมโดยวิธีบังคับ โดยเงินเดือนที่บุคคลได้รับอาจมีการหักสะสมไว้ เช่น ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินออมส่วนนี้จะถอนไม่ได้จนกว่าจะครบกำหนด หรือการออมจากการรู้จักทำงบประมาณรายรับรายจ่าย วางแผนการใช้จ่ายล่วงหน้า เพื่อให้เราควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในขอบเขต และยกเว้ยรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปบ้าง ก็จะได้มาซึ่งเงินลงทุน (สุขใจ น้ำผุด, 2539: 185-187)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เผยแพร่ความรู้ เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่บุคคลทั่วไป
ไม่ใช่เพื่อการค้า อนุญาติแบบเดียวกัน

ย้อนกลับ ...

 ลิขสิทธิ์  © 2016 Tawansmile Design ขอสงวนสิทธิทั้งหมด