รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS รับสรุปผลงานวิจัย  รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS รับสรุปผลงานวิจัย แปลผลงานวิจัย รับวิเคราะห์ Regression, รับวิเคราะห์ Pearson's Correlation วิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย
รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS รับสรุปผลงานวิจัย  รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS รับสรุปผลงานวิจัย แปลผลงานวิจัย รับวิเคราะห์ Regression, รับวิเคราะห์ Pearson's Correlation วิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย

การวางแผนทางการลงทุน


1. ความสำคัญของการวางแผนการลงทุน สถาบันพัฒนาบุคลากรธุรกิจหลักทรัพย์ (2546: 395-398) กล่าวว่าการวางแผนทางการลงทุนเป็นเรื่องของการบริหารทรัพย์สมบัติ หรือความมั่งคั่ง ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิธีการใช้ทรัพย์สมบัติ และการบริหารทรัพยากรทางการเงินที่อยู่ในความครอบครองของแต่ละคน ในปัจจุบันการวางแผนการลงทุนเป็นหนึ่งในสาขาที่เติบโตเร็วที่สุดในแวดวงการลงทุน การวางแผนการลงทุนได้กลายเป็นสาขาวิชาชีพหนึ่งเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดยมีสาเหตุจากความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้น “การบริหารความมั่งคั่ง” จึงกลายเป็นวิธีการที่นิยมใช้เพื่อการอธิบายเรื่องขั้นตอนในการวางแผนการลงทุน กระบวนการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์เป็นกระบวนการที่ต้องกระทำอย่างต่อเนื่องไปโดยตลอด เราอาจสรุปขั้นตอนต่าง ๆ ของการวางแผนทางการลงทุนได้ดังนี้

1.1 กำหนดนโยบายการลงทุน โดยนักลงทุนต้องระบุเป้าหมายการลงทุน

1.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อนำไปวิเคราะห์

1.3 ขั้นตอนในการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้

1.4 การติดตามความต้องการของนักลงทุน สภาพเศรษฐกิจ เนื่องจากสถานการณ์ต่าง ๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

ทั้งสี่ขั้นตอนที่ได้กล่าวถึงข้างต้น เป็นเพียงภาพรวมของการวางแผนการลงทุนเท่านั้น ในทางปฏิบัติ การวางแผนการลงทุนจำเป็นต้องมีรายละเอียดอื่นๆเป็นองค์ประกอบเพื่อสนับสนุนอย่างมีประสิทธิภาพ

2. การทำความรู้จักผู้ต้องการวางแผนการลงทุน ผู้วางแผนการลงทุนจำเป็นต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าในเรื่องต่าง ๆ ก่อนการวางแผนการลงทุนดังนี้

2.1 ผู้ต้องการวางแผนการลงทุนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในระดับใด และมีจุดมุ่งหมายในผลลัพธ์จากแผนการลงทุนอย่างไรเช่น ต้องการทำกำไรจากการลงทุน ต้องการรายได้ประจำจากการลงทุน และต้องการให้เงินลงทุนไม่สูญหายหรือลดลง

2.2 ผู้ต้องการวางแผนการลงทุนคาดหวังผลตอบแทนในระดับใด สามารถรับความเสี่ยง หรือมีความทนทานต่อความเสี่ยงในระดับใด

2.3 ผู้ต้องการวางแผนการลงทุนต้องการแนวทางในการลงทุนแบบใด

2.4 ผู้ต้องการวางแผนการลงทุนมีข้อมูลส่วนตัวอย่างไร

2.5 ผู้ต้องการวางแผนการลงทุนมีข้อจำกัด และ/หรือ ความต้องการพิเศษในการลงทุนหรือไม่

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เผยแพร่ความรู้ เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่บุคคลทั่วไป
ไม่ใช่เพื่อการค้า อนุญาติแบบเดียวกัน

ย้อนกลับ ...

 ลิขสิทธิ์  © 2016 Tawansmile Design ขอสงวนสิทธิทั้งหมด