Tags: รับทํางานวิจัย ด่วน รับทำวิจัย รับวิเคราะห์ spss รับแก้ไขงานวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ปรึกษางานวิจัย รับจ้างทําวิจัย ชลบุรี รับทําวิทยานิพนธ์ ราคาเท่าไหร่ รับ ทำ วิจัย ออนไลน์ ราคาเท่าไหร่ รับ ทำ วิจัย ลำปาง ออนไลน์ รับทําสารนิพนธ์ รับจ้างทําวิจัย เชียงใหม่ เชียงราย ชลบุรี  รับจ้างทําวิจัย ระยอง อุดร ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss ราคา รับ คีย์ ข้อมูล spss ชุด ละ รับทำ spss ด่วน รับแปลผล spss รับทำวิจัย รับทำ spss งานวิจัย spss สารนิพนธ์ นครสวรรค์ แพร่ ชลบุรี  รับจ้าง run spss วิเคราะห์spss+แบบสอบถาม งาน คีย์ ข้อมูล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ spss ราคาเท่าไร เชียงใหม่ จ้างทําวิจัย จ้างทําวิทยานิพนธ์ ทำสารนิพนธ์ ที่ไหนดี รับทําวิทยานิพนธ์ โปรแกรม spss วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล
 Tags : รับทำวิจัย รับวิเคราะห์ spss รับสรุปงานวิจัย รับทํางานวิจัย ด่วน จ้างทําวิจัย pantip ปรึกษางานวิจัย รับทําสารนิพนธ์ รับทําวิทยานิพนธ์ pantip รับทําวิทยานิพนธ์ ราคาเท่าไหร่ รับ ทำ วิจัย ลำปาง ออนไลน์ รับจ้างทําวิจัย เชียงใหม่ เชียงราย ชลบุรี  รับจ้างทําวิจัย ระยอง ตราด แม่ฮ่องสอน รับจ้างทําวิจัย อุดร ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss ราคา รับ คีย์ ข้อมูล spss ชุด ละ รับทำ spss ด่วน รับแปลผล spss รับทำวิจัย รับทำ spss งานวิจัย spss สารนิพนธ์ นครสวรรค์ แพร่ ชลบุรี ระยอง รับจ้าง run spss วิเคราะห์spss+แบบสอบถาม งาน คีย์ ข้อมูล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ spss ราคาเท่าไร รับวิเคราะห์ spss เชียงใหม่ จ้างทําวิจัย อุดร โคราช จ้างทําวิทยานิพนธ์ ที่ไหนดี รับทําวิทยานิพนธ์ โปรแกรม spss วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล

การให้คำปรึกษาทางโภชนาการ (Nutrition Counseling)

ในการให้คำปรึกษานั้น ได้มีผู้ที่รายงาน ความหมายของการให้คำปรึกษาไว้อย่างหลากหลาย ดังนี้ อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย กล่าวว่า Smith ได้ให้ความหมายในการให้คำปรึกษาว่า การให้คำปรึกษาเป็นกระบวนการช่วยเหลือผู้ขอรับการปรึกษา ในการวิเคราะห์ข้อมูล ต่างๆ เพื่อช่วยให้ผู้ขอรับคำปรึกษา เลือกปรับตัวได้เหมาะสมตามความต้องการ Patterson ได้ให้ความหมายในการให้คำปรึกษาซึ่งเป็นผู้ริเริ่มกระบวนการให้คำปรึกษาด้านอาชีพ เน้นว่า การให้คำปรึกษาเป็นกระบวนการที่เกี่ยวกับสัมพันธภาพระหว่างผู้ให้คำปรึกษาและผู้ขอรับคำปรึกษาตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไปหรือมากกว่า โดยผู้ให้คำปรึกษาใช้วิธีการทางจิตวิทยาและพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับ ทฤษฎีบุคลิกภาพเพื่อช่วยเหลือให้ผู้มาขอรับคำปรึกษามีสุขภาพจิตที่ดีWilliamson เป็นผู้ริเริ่มทฤษฎีการให้คำปรึกษากลุ่มยึดผู้ให้คำปรึกษาเป็นศูนย์กลาง(Counseling Centered Approach) ได้ให้ความหมายของการให้คำปรึกษาไว้ในลักษณะของการให้ความช่วยเหลือผู้มีปัญหา โดยหมายถึง การที่ผู้ให้คำปรึกษาซึ่งได้รับการฝึกอบรมให้มีทักษะในการให้คำปรึกษา ช่วยให้ผู้มีปัญหาสามารถรับรู้กระจ่างแจ้งในปัญหาของตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และ Roger ได้รายงานว่า การให้คำปรึกษาเป็นการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้ให้คำปรึกษาและผู้ขอรับการปรึกษา โดยผู้ให้คำปรึกษาจะพยายามใช้หลักของสัมพันธภาพ ในการช่วยเหลือให้ผู้ขอรับคำปรึกษาสามารถเข้าใจตนเอง ไปในทิศทางที่เหมาะสม

การให้คำปรึกษาทางโภชนาการ คำว่า” สุขภาพ” ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 (2545-2549) กล่าวว่า สุขภาพ คือ สุขภาวะที่สมบูรณ์ และมีดุลยภาพทั้งทางกาย ทางใจ ทางสังคม และทางจิตวิญญาณ ซึ่งการให้คำปรึกษาทางโภชนาการ หมายถึง กระบวนการ ในการช่วยเหลือบุคคลให้มีสุขภาพที่ดีที่สุด เป็นกระบวนให้คำปรึกษาเพื่อที่จะช่วยเหลือบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพและช่วยบำบัดโรคที่เกี่ยวข้องทางโภชนาการเพื่อนำไปสู่การมีทั้งสุขภาวะทางด้านร่างกาย และด้านจิตใจ สติปัญญา สังคม(15) ตนเอง รวมถึงเจตคติ ค่านิยม และการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม และการปฏิบัติอย่างเหมาะสม โดยอาศัยเทคนิควิธีการให้คำปรึกษา และพื้นฐานความรู้ในด้านสุขภาพอนามัยของผู้ให้คำปรึกษา ในการช่วยให้บุคคลรู้และเข้าใจตนเอง ยอมรับเกี่ยวกับสุขภาพและภาวะโภชนาการของและดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขเต็มตามศักยภาพ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ผู้ให้คำปรึกษาจะต้องระลึกเสมอว่าเป็นการช่วยให้บุคคลประสบความสำเร็จในการดูแลและจัดการกับสุขภาพและภาวะโภชนาการของตนเอง และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรเกี่ยวกับสุขภาพและการบริโภคไปในแนวทางที่ถูกต้อง

หลักการของการให้คำปรึกษา โดย วัชรี ทรัพย์มี ได้รายงานว่า การให้คำปรึกษา เป็นกระบวนการที่เน้นการใช้เทคนิค การใช้สัมพันธภาพ และการใช้ความรู้ความสามารถ ตลอดจนทักษะของผู้ให้คำปรึกษา โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือ ผู้ขอรับคำปรึกษา ให้เข้าใจตนเอง เข้าใจสภาพปัญหา และเข้าใจสภาพแวดล้อม ตระหนักรู้ในศักยภาพของตนเอง ปัญหาที่เกิดขึ้น และสภาพแวดล้อม ตลอดจนพัฒนาความสามารถในการตัดสินใจ การจัดการกับปัญหา และความทุกข์ของผู้รับคำปรึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพของแต่ละคน

ลักษณะของผู้ให้บริการปรึกษา โดยลักษณะที่พึงประสงค์ในการเป็นผู้ให้คำปรึกษานั้น วัชรี ทรัพย์มี ได้รวบรวมผู้ที่ให้รายละเอียดไว้อย่างหลากหลายดังนี้ Schmidt และ Strong ได้ศึกษาลักษณะของผู้ให้บริการที่เชี่ยวชาญมีลักษณะดังนี้คือ มีความยืดหยุ่น มีความเป็นมิตร สนใจผู้รับบริการ เชื่อมั่นในตนเอง ไม่ทะนงตัว คล่องแคล่ว มีชีวิตชีวา มีความสามารถในการให้ข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ต่อการแก้ปัญหา ส่วนผู้ให้บริการที่ไม่เชี่ยวชาญจะมีลักษณะเครียด เงอะงะ ไม่มีความเชื่อมั่นในตนเอง สับสน และCorey ได้ศึกษาลักษณะของผู้ให้บริการปรึกษาที่ผู้รับบริการศรัทธา

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เผยแพร่ความรู้ เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่บุคคลทั่วไป
ไม่ใช่เพื่อการค้า อนุญาตแบบเดียวกัน

ย้อนกลับ ...
Tawansmile.com รับทำวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ SPSS โทร. 0826300899