รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS รับสรุปผลงานวิจัย  รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS รับสรุปผลงานวิจัย แปลผลงานวิจัย รับวิเคราะห์ Regression, รับวิเคราะห์ Pearson's Correlation วิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย
รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS รับสรุปผลงานวิจัย  รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS รับสรุปผลงานวิจัย แปลผลงานวิจัย รับวิเคราะห์ Regression, รับวิเคราะห์ Pearson's Correlation วิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย

ประโยชน์ของข่าวสารสาระสนเทศ


ไพโรจน์ คชชา (2542) ได้กล่าวว่า ข่าวสารสาระสนเทศ หมายถึง ข่าวสาร เอกสาร ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคล สิ่งของหรือเหตุการณ์ที่มีอยู่ในรูปของตัวเลข ภาษา ภาพ สัญลักษณ์ต่างๆ ที่มีความหมายเฉพาะตัว ซึ่งยังไม่มีการประมวลไม่เกี่ยวกับการนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสารสนเทศก่อให้เกิดการพัฒนาประยุกต์ในงานด้านต่างๆ สารสนเทศก่อให้เกิดการศึกษาวิจัยองค์ความรู้ใหม่สารสนเทศก่อให้เกิดการสืบทอดทางวัฒนธรรมเป็นสื่อกลางและบันทึกเรื่องราวต่างๆสารสนเทศก่อให้เกิดความเป็นเหตุเป็นผล ช่วยในการตัดสินใจแก้ปัญหา

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลข่าวสารสุขภาพที่อยู่รูปแบบที่เหมาะสมต่อการสื่อสารและใช้ประโยชน์ในลักษณะต่างๆ โดยผู้ใช้ระดับต่างๆ ได้แก่ ฐานข้อมูลและสถิติรายละเอียดบนสื่ออิเลคโทรนิคบทวิเคราะห์สังเคราะห์เฉพาะประเด็นบทความสาหรับสื่อมวลชนหรือสื่อสิ่งพิมพ์สำหรับประชาชน คือ

1. ระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพเพื่อการจัดการระบบสุขภาพใช้ในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานทั้งด้านผลผลิตและผลลัพธ์

2. ระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพสำหรับการตัดสินใจเชิงนโยบายยุทธศาสตร์

3. กลไกและช่องทางการนำข้อมูลข่าวสารสุขภาพไปใช้ประโยชน์ได้แก่กลไกกำหนดนโยบาย

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เผยแพร่ความรู้ เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่บุคคลทั่วไป
ไม่ใช่เพื่อการค้า อนุญาติแบบเดียวกัน

ย้อนกลับ ...

 ลิขสิทธิ์  © 2016 Tawansmile Design ขอสงวนสิทธิทั้งหมด