รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS รับสรุปผลงานวิจัย  รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS รับสรุปผลงานวิจัย แปลผลงานวิจัย รับวิเคราะห์ Regression, รับวิเคราะห์ Pearson's Correlation วิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย
รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS รับสรุปผลงานวิจัย  รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS รับสรุปผลงานวิจัย แปลผลงานวิจัย รับวิเคราะห์ Regression, รับวิเคราะห์ Pearson's Correlation วิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย

ภาวะผู้นำ


ทองใบ สุชารี (2548:2) กล่าวว่า ภาวะผู้นำ หมายถึง การใช้อิทธิพลเหนือบุคคลอื่นในสถานการณ์ใดสถานการ์หนึ่ง โดยผ่านกระบวนการติดต่อสื่อสารในวันที่จะทำให้การดำเนินการบรรลุเป้าหมาย

พัชรา พันธ์เจริญ (2546:37) ให้ความหมาย ภาวะผู้นำ หมายถึง การกระทำของผู้นำในการชักนำผู้ร่วมงานอย่างมีศิลปะ ทำให้ผู้ร่วมงานเกิดความเต็มใจ และต้องการที่จะทำงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทั้งผู้นำ ผู้ตามและองค์กร

ที.โอ.จาคอบส์ และเอลเลีต ยังส์ (T.O.Jacobse & Elliott Jacques. 1990) ได้ให้ความหมายของ ภาวะผู้นำ หมายถึง กระบวนการที่จะพัฒนาการทำงาน และการได้ทุ่มเทพลังในการทำงานในอันที่จะทำให้บรรลุเป้าหมาย

ราตรี พัฒนรังสรรค์ (2544:234) กล่าวว่า ภาวะผู้นำ หมายถึง สภาวะหรือศักยภาพความสามารถของบุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดในกลุ่ม และใช้อิทธิพลในการดำเนินภาระกิจต่างๆ การสร้างกระบวนการเพื่อจูงใจให้ผู้อื่นให้ความร่วมมือ มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนงานและจุดประสงค์ที่วางไว้

สงวน ช้างฉัตร (2541:172) กล่าวว่า ภาวะผู้นำ เป็นกระบวนการที่บุคคลหนึ่งพยายามที่จะมีอำนาจเหนือบุคคลอื่น โดยอาศัยอำนาจที่เกิดจากการบังคับ (coercive) ให้คนอื่นกลัว อำนาจที่เกิดจากการให้รางวัล (reward power) หรือการเสริมแรงทางบวก (positive reinforcement) อำนาจทางกฎหมาย (legitiment power) หรือ อำนาจที่ผู้ครอบครองตำแหน่งได้รับมอบหมายจากองค์การ อำนาจที่เกิดจากความเชี่ยวชาญ (expert power) และอำนาจที่เกิดจากการอ้างอิง (reference power) คำสั่งของผู้บังคับบัญชา จุดประสงค์ของการใช้อำนาจเหนือบุคคลอื่นดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จอย่างดีที่สุดภายใต้ข้อจำกัดด้านเวลา ทรัพยากร เทคโนโลยี และความสามารถของสมาชิกกลุ่ม หรือบุคลากรในองค์การ

อรุณ รักธรรม (2522:187) ให้ความหมายของผู้นำ หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งขึ้นหรือได้รับคำยกย่องขึ้นให้เป็นหัวหน้าผู้ตัดสินใจ เพราะมีความสามารถในการปกครอง บังคับบัญชา และจะพาผู้ใต้บังคับบัญชา หรือหมู่ชนไปในทิศทางที่ดีหรือชั่วได้

Stephen P. Robbins, Mary Coulter (อ้างใน วิรัช สงวนวงศ์วาน, 2550:229) กล่าวว่า ผู้นำ หมายถึง ผู้ที่มีความสามารถหรือศิลปะจูงใจให้ผู้อื่นคิดตามหรือปฏิบัติตาม ส่วนความเป็นผู้นำ คือ สิ่งที่ผู้นำกระทำ ซึ่งก็คือกระบวนการจูงใจให้กลุ่มหรือองค์การปฏิบัติตามเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกลุ่มหรือขององค์การนั้น

การศึกษาของ Likert and other ได้แบ่งแบบของความเป็นผู้นำเป็น 2 ประเภท คือ

1. ผู้นำแบบมุ่งงาน เป็นผู้นำที่ให้ความสำคัญกับการทำงานของคนงานและวิธีการนำมาซึ่งความสำเร็จ โดยผู้นำจะกวดขันกับมาตรฐานของการทำงาน การบริหารการจัดการด้วยความระมัดระวัง กำหนดวิธีอย่างใกล้ชิด การใช้สิ่งจูงใจต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นการผลิตและการกำหนดขึ้นตอนของผลผลิตด้วยการใช้เทคนิคต่าง ๆ

2. ผู้นำแบบมุ่งคน ให้ความสำคัญกับความต้องการส่วนบุคคลของผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชา และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลพยายามรักษาน้ำใจของผู้ร่วมงาน จะให้ความสนใจกับปัญหาของผู้ใต้บังคับบัญชา เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้ตั้งจุดหมายในการปฏิบัติงานที่สูง การทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจเป้าหมายได้อย่างชัดเจน การให้พนักงานมีเสรีภาพในการทำงาน (สงวน ช้างฉัตร 2541:176)

ทฤษฎีความเป็นผู้นำตามสถานการณ์ของเฮอรี่และแบลนชาร์ด (Hersey and Blanchard’s situational theory) แนวคิดทฤษฎีนี้ Paul และ Kemneth ได้พัฒนาแบบจำลองความเป็นผู้นำขึ้นมา เพื่อที่จะช่วยให้ผู้บริหารปรับสไตล์ความเป็นผู้นำของพวกเขาให้เข้าถึงระดับวุฒิภาวะ (maturity level) ของพนักงาน ซึ่งประกอบด้วยคุณลักษณะ 5 อย่าง คือ ระดับความต้องการ ความสำเร็จ ความสามารถ การศึกษาความเต็มใจที่จะยอมรับความรับผิดชอบ และประสบการณ์ ผู้นำควรจะช่วยเพิ่มความพร้อมของพนักงานให้รวดเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ด้วยการปรับสไตล์ความเป็นผู้นำของเขาเอง โดยแบ่งสไตล์ผู้นำออกเป็น 4 แบบ (สมยศ นาวีการ 2543:191-197 ; เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ 2544:104) คือ

1. การสั่งงาน มุ่งงานสูง-มุ่งสัมพันธ์ต่ำ เหมาะกับผู้ตามที่มีความสามารถน้อยและไม่เต็มใจทำงาน

2. การชักจูงหรือการแนะนำ มุ่งงานสูง-มุ่งสัมพันธ์สูง เหมาะกับผู้ตามที่มีความสามารถน้อยแต่เต็มใจทำงาน

3. การมีส่วนร่วม มุ่งงานต่ำ-มุ่งสัมพันธ์สูง เหมาะกับผู้ตามที่มีความสามารถแต่ไม่เต็มใจทำงาน

4. การมอบหมายงานหรือมอบอำนาจ มุ่งงานต่ำ-มุ่งสัมพันธ์ต่ำ เหมาะกับผู้ตามที่มีความสามารถและเต็มใจทำงาน

ทฤษฎี Path-Goal Model พัฒนาขึ้นโดย Robert House จึงมักเรียกกันว่า House’s Path-Goal Theory หรือทฤษฎีวิถีทางและเป้าหมาย สาระสำคัญของ Path-Goal Model คือการเน้นว่าผู้นำมีหน้าที่ที่จะต้องช่วยให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบรรลุเป้าหมายส่วนบุคคลของผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นเป้าหมายที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การ ผู้นำจึงต้องใช้รูปแบบการบริหารงานที่ทำให้พนักงานมองเห็นเป้าหมายและวิถีทางการทำงานที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายของส่วนตัวและขององค์การไปด้วยกัน ทฤษฎีนี้เชื่อว่า พฤติกรรมของผู้นำจะได้รับการยอมรับ (Acceptable) จากพนักงานมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับว่าผู้นำคนนั้นสามารถนำทางให้พนักงานไปสู่ความสำเร็จได้ดีเพียงใด และพฤติกรรมของผู้นำคนนั้นจะสามารถจูงใจ (Motivation) ให้พนักงานเดินไปในวิถีทางสู่เป้าหมายได้ดีเพียงใด มีการสอนงาน (Coaching) แนะแนวทาง (Guidance) สนับสนุน (Support) และให้รางวัล (Rewards) มากน้อยเพียงใด

House ได้แบ่งพฤติกรรมการบริหารงานของผู้นำออกเป็น 4 แบบ คือ

1. Directive Leader คือผู้นำที่ใช้อำนาจ จะบอกผู้ปฏิบัติงานว่าผู้นำคาดหวังอะไรจากผู้ปฏิบัติงาน ผู้นำจะกำหนดแผนการทำงาน ขั้นตอนการทำงาน เวลาที่งานสำเร็จ และจะชี้แนะวิธีการทำงานเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายให้ด้วย รวมทั้งผลตอบแทนที่จะได้รับจากการทำงาน จึงเป็นผู้นำที่อยู่ในประเภทเน้นงาน

2. Supportive Leader คือผู้นำที่ให้การสนับสนุนผู้ปฏิบัติ พฤติกรรมผู้นำแบบนี้จะมีความเป็นมิตร แสดงความห่วงใยต่อผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งเรื่องงานและสวัสดิภาพและความเป็นอยู่ของพนักงาน จึงจัดได้ว่าเป็นผู้นำประเภทเน้นความสัมพันธ์

3. Participative Leader คือผู้นำที่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมโดยจะปรึกษาหารือกับผู้ใต้บังคับบัญชา ให้โอกาสพนักงานแสดงความติดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ แล้วนำมาพิจารณาประกอบการตัดสินใจด้วย

4. Achievement-Oriented Leader คือผู้นำที่มุ่งความสำเร็จของงาน ผู้นำแบบนี้จะกำหนดเป้หมายของงานและความคาดหวังต่อพนักงานไว้สูง และเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

Robert House มีความเชื่อว่าพฤติกรรมผู้นำสามารถยืดหยุ่น หรือเปลี่ยนรูปแบบได้ (ซึ่งตรงข้ามกับ Fiedler Model) นั้นคือใน Path-Goal Theory เชื่อว่าผู้นำคนเดียวกันอาจมีรูปแบบพฤติกรรมเป็น Directive หรือ Supportive หรือ Participative หรือ Achievement-Oriented ก็ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เผยแพร่ความรู้ เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่บุคคลทั่วไป
ไม่ใช่เพื่อการค้า อนุญาติแบบเดียวกัน

ย้อนกลับ ...

 ลิขสิทธิ์  © 2016 Tawansmile Design ขอสงวนสิทธิทั้งหมด