Tags: รับทํางานวิจัย ด่วน รับทำวิจัย รับวิเคราะห์ spss รับแก้ไขงานวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ปรึกษางานวิจัย รับจ้างทําวิจัย ชลบุรี รับทําวิทยานิพนธ์ ราคาเท่าไหร่ รับ ทำ วิจัย ออนไลน์ ราคาเท่าไหร่ รับ ทำ วิจัย ลำปาง ออนไลน์ รับทําสารนิพนธ์ รับจ้างทําวิจัย เชียงใหม่ เชียงราย ชลบุรี  รับจ้างทําวิจัย ระยอง อุดร ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss ราคา รับ คีย์ ข้อมูล spss ชุด ละ รับทำ spss ด่วน รับแปลผล spss รับทำวิจัย รับทำ spss งานวิจัย spss สารนิพนธ์ นครสวรรค์ แพร่ ชลบุรี  รับจ้าง run spss วิเคราะห์spss+แบบสอบถาม งาน คีย์ ข้อมูล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ spss ราคาเท่าไร เชียงใหม่ จ้างทําวิจัย จ้างทําวิทยานิพนธ์ ทำสารนิพนธ์ ที่ไหนดี รับทําวิทยานิพนธ์ โปรแกรม spss วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล
 Tags: รับทํางานวิจัย ด่วน รับทำวิจัย รับวิเคราะห์ spss รับแก้ไขงานวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ปรึกษางานวิจัย รับจ้างทําวิจัย ชลบุรี รับทําวิทยานิพนธ์ ราคาเท่าไหร่ รับ ทำ วิจัย ออนไลน์ ราคาเท่าไหร่ รับ ทำ วิจัย ลำปาง ออนไลน์ รับทําสารนิพนธ์ รับจ้างทําวิจัย เชียงใหม่ เชียงราย ชลบุรี  รับจ้างทําวิจัย ระยอง อุดร ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss ราคา รับ คีย์ ข้อมูล spss ชุด ละ รับทำ spss ด่วน รับแปลผล spss รับทำวิจัย รับทำ spss งานวิจัย spss สารนิพนธ์ นครสวรรค์ แพร่ ชลบุรี  รับจ้าง run spss วิเคราะห์spss+แบบสอบถาม งาน คีย์ ข้อมูล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ spss ราคาเท่าไร เชียงใหม่ จ้างทําวิจัย จ้างทําวิทยานิพนธ์ ทำสารนิพนธ์ ที่ไหนดี รับทําวิทยานิพนธ์ โปรแกรม spss วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมู

ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

เนื่องมาจากอัตราการเติบโตของการใช้อินเตอร์เน็ตและการเพิ่มขึ้นของเว็บไซต์ทางธุรกิจที่ มีอย่างต่อเนื่อง ทำให้การประกอบธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจบนอินเตอร์เน็ตเป็นช่องทางการตลาดขนาดใหญ่ของโลกไร้พรมแดนที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายได้โดยตรงอย่างรวดเร็วไร้ขีดจำกัดของเรื่องเวลาและสถานที่ การแข่งขันทางการค้าเสรีและระหว่างประเทศที่ต้องแข่งขันและชิงความได้เปรียบกันที่ความเร็ว ทั้งการนำเสนอสินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีความสำคัญอย่างยิ่งในสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการประกอบธุรกิจ ในปัจจุบัน และได้รับความนิยมเพิ่มขันเป็นลำดับ

ความสำคัญของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นการดำเนินธุรกิจ โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ข้อมูลข่าวสารที่ใช้แลกเปลี่ยนระหว่างกัน สามารถช่วยสนับสนุนให้บรรลุผลของการนำเสนอสินค้าและบริการ ไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคล องค์กร หรือระหว่างบุคคลกับตัวองค์กร กิจกรรมเชิงพาณิชย์ที่ดำเนินการโดยมีการแลกเปลี่ยน เก็บรักษา หรือสื่อสารข้อมูลข่าวสาร โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ อีเมล์ และอื่น ๆ (Hill, 1997) Electronic commerce ( เรียกย่อๆว่า E-commerce หรือ EC) คือ กระบวนการในการจัด ซื้อ การขาย การจัดส่ง หรือ การแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการต่างๆ และ/หรือ สารสน เทศ ผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้รวมถึงอินเตอร์เน็ตด้วย โดยผู้ซื้อ (Customer) สามารถดำเนินการ เลือกสินค้า คำนวนเงิน ตัดสินใจซื้อสินค้า โดยใช้วงเงินในบัตรเครดิต ได้โดยอัตโนมัติ ผู้ขาย (Business) สามารถนำเสนอสินค้า ตรวจสอบวงเงินบัตรเครดิตของลูกค้า รับเงินชำระค่าสินค้า ตัดสินค้าจากคลังสินค้า และประสานงานไปยังผู้จัดส่งสินค้า โดยอัตโนมัติ กระบวนการดังกล่าวจะดำเนินการเสร็จสิ้นบนระบบเครือข่าย Internet (ECRC Thailand, 1999)

การทำธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งขึ้นอยู่กับการประมวลและการส่งข้อมูลที่มีข้อความ เสียง ภาพ ประเภทของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์รวมถึงการขายสินค้าและบริการด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การขนส่งผลิตภัณฑ์ที่เป็นเนื้อหาข้อมูลแบบดิจิทัลในระบบออนไลน์ การโอนเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ การจำหน่ายหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ ใบตราส่ง กระประมูล การออกแบบและวิศวกรรมร่วมกันการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐการขายตรง การให้บริการหลังการขาย ทั้งนี้ใช้กับสินค้า (เช่น บริการขายข้อมูล บริการด้านการเงิน บริการด้านกฎหมาย) รวมทั้งกิจการทั่วไป (เช่น สาธารณสุข การศึกษา ศูนย์การค้าเสมือน (virtual Mall))” (European Union, 1997)

E-Commerce ในปัจจุบันที่ได้รับความนิยมเพราะสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลทางสื่ออินเตอร์เนตได้ เพราะสื่ออินเตอร์เนตเป็นสื่อประหยัด โต้ตอบได้ มีทั้งภาพและเสียง ข้อมูลมีมากมาย และปรับปรุงได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่ง E-Commerce ก่อให้เกิดนวัตกรรม 3 ประการ คือ New Market ผู้ผลิตสินค้าสามารถจำหน่ายสินค้าของตนเองได้ทั่วโลกโดยไม่ต้องอาศัยคนกลางในอุตสาหกรรม ก่อให้เกิดตลาดใหม่ขึ้นอย่างมากมาย New Business Process เกิดกระบวนการทำงานแบบใหม่ที่อาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยควบคุมการทำงานให้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น New Product เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้รูปลักษณะข้อมูลดิจิตอล (Digital Thing Feature) ที่สามารถส่งผ่านทางด่วนข้อมูลได้ ซึ่งก่อให้เกิดการประหยัด 3 ประการคือ

1. Marginal Cost = 0

2. Tax = 0

3. Transportation cost = 0

จากนิยามทั้งหมดข้างต้น สรุปได้ว่า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือ การซื้อ การขาย หรือ การแลกเปลี่ยนสินค้า บริการ และ ข้อมูลข่าวสาร ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Kalakota and Whinston (1997) ในที่นี้หมายรวมถึงการค้าทุกประเภทที่กระทา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และแสดงให้เห็นว่าพาณิชย์มีขอบเขตที่กว้างขวางอย่างยิ่ง ทั้งในเชิงเทคโนโลยีที่มีการใช้อุปกรณ์พื้นฐานจา พวกโทรศัพท์ โทรสาร บาร์โค้ด บัตรแถบแม่เหล็ก บัตรอัจฉริยะ (Smart Card) ตลอดจนระบบที่มีขนาดและความซับซ้อนมากขึ้น เช่น ระบบอีดีไอ ระบบการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีที่มีผลต่อการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้แก่ “เครือข่ายอินเทอร์เน็ต” ที่เอื้ออา นวยให้ผู้ประกอบการสามารถสื่อถึงผู้บริโภค ทั่วโลกได้ตั้งแต่การโฆษณาสินค้า สั่งซื้อ ชา ระเงิน จัดการระบบขนส่งสินค้า ตลอดจนบริการหลังการขาย

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เผยแพร่ความรู้ เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่บุคคลทั่วไป
ไม่ใช่เพื่อการค้า อนุญาตแบบเดียวกัน

ย้อนกลับ ...
Tawansmile.com รับทำวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ SPSS โทร. 0826300899