รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS รับสรุปผลงานวิจัย  โทร. 082-6300899
รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS รับสรุปผลงานวิจัย  โทร. 082-6300899

ความขัดแย้งภายในของการเปลี่ยนแปลงองค์การ


รูปแบบของธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงและการบริหารการเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่มักจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อสมมุติเบื้องต้นที่เน้นว่าองค์การ ฝ่ายจัดการ และพฤติกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องอยู่ในกรอบของความมีเหตุผล (rationality) แต่ในความเป็นจริง การเปลี่ยนแปลงองค์การตั้งอยู่บนพื้นฐานความขัดแย้งในตัวเอง (paradoxes) มากมาย ( Haveman. 1992 Hal. 1996. Jick. 1995 อ้างถึงใน โกวิทย์ กังสนันท์. 2554) ได้บรรยายให้เห็นความขัดแย้งในตัวเองในด้านต่างๆ คือ

1. การเปลี่ยนแปลงต้องการเวลา (time) แต่องค์การมักให้ความสำคัญและลงทุนด้านนี้น้อยมาก
2. ขีดความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลง (Ability to change) ขององค์การมักเกิดควบคู่กับความสามารถในการรักษาสถานภาพเดิม 3. การเปลี่ยนแปลงเชิงบวก (Positive change) มักต้องการเสถียรภาพด้านสำคัญ
4. การเปลี่ยนแปลงมุ่งพัฒนาองค์การ แต่จาเป็นต้องเน้นระดับปัจเจกบุคคล (Individuals)
5. การกระจายอำนาจให้ระดับปฏิบัติที่แท้จริง (True empowerment) ต้องอาศัยภาวะผู้นาที่แข็งกร้าว (forceful leadership)
6. ในการสร้าง (to build) การพัฒนาองค์การจาเป็นมีการทาลาย (tear down)
7. องค์การที่มีทรัพยากรสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงมากมักมีลักษณะระบบราชการ (bureaucracy) ซึ่งมักจะต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
8. การเปลี่ยนแปลงที่ยาวนานเท่าใด ยิ่งต้องใช้ความพยายามที่จะรักษาให้คงความสำคัญ (spotlight) ให้มีความต่อเนื่องมากขึ้นเท่านั้น
9. ยิ่งมีความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงองค์การ (change efforts) มากขึ้นเท่าใด ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการล้มเหลว (failure) มากขึ้นเท่านั้น

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เผยแพร่ความรู้ เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่บุคคลทั่วไป
ไม่ใช่เพื่อการค้า อนุญาตแบบเดียวกัน

ย้อนกลับ ...

 ลิขสิทธิ์  © 2016 Tawansmile Design ขอสงวนสิทธิทั้งหมด