รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS รับสรุปผลงานวิจัย  โทร. 082-6300899
รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS รับสรุปผลงานวิจัย  โทร. 082-6300899

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในยุคของการเปลี่ยนแปลง


กระแสการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน มีผลทำให้คุณลักษณะของบุคลากรภายในองค์กรจะต้องเปลี่ยนไป มีอยู่ 4 ประการด้วยกัน (พสุ เดชะรินทร์, 2553)

ประการแรก คือ จะต้องมีความสามารถในการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์ต่างๆ ทั้งในด้านเทคโนโลยี วิธีการทำงาน เทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆ ในการทำงาน รวมทั้งรูปแบบและสภาวะการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไป อธิการบดีของจุฬาฯ มองว่าบุคลากรในปัจจุบันจะต้องมีการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

ประการที่สอง คือ บุคลากรยุคใหม่จะต้องเป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่ม สามารถคิด สร้างสรรค์ และพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจากการดำเนินงานและการแข่งขันขององค์กรต่างๆ นั้นไม่ได้อยู่ที่เพียงแค่เรื่องของราคาและคุณภาพแต่เพียงอย่างเดียว โลกการทำงานในปัจจุบันกำลังก้าวออกจากยุค Information Age สู่ยุค Creativity Age ดังนั้นบุคลากรยุคใหม่จะต้องมีความสามารถในการคิดค้น นวัตกรรม และการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ประการที่สามคือบุคลากรยุคใหม่จะต้องสามารถทำงานท่ามกลางความหลากหลายหรือ Diversity มากขึ้น ทั้งความหลากหลายในเชื้อชาติที่ปัจจุบันชาวต่างประเทศจะเข้ามาทำงานในประเทศเพิ่มขึ้น รวมทั้งความหลากหลายในช่วงอายุที่ปัจจุบันสถานที่ทำงานหนึ่งๆ จะมีทั้งคนที่เป็น Baby Boomer Gen X และ Gen Y ทำงานอยู่ ทำให้รูปแบบและวิธีการคิดของคนทำงานยุคใหม่มีความหลากหลายและแตกต่างกันมากขึ้น ทำให้คนทำงานในยุคใหม่จะต้องมีความสามารถในการทำงานและรับมือกับความแตกต่างและความหลากหลายที่พบเจอภายในองค์กร

ประการที่สี่ คือ จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานตามสายงานและวิชาชีพของตนเอง เนื่องจากในปัจจุบันกระแสวัตถุนิยมและการให้ความสำคัญต่อเป้าหมายและความสำเร็จ อาจจะทำให้คนรุ่นใหม่พยายามไขว่คว้าหาความสำเร็จอย่างรวดเร็ว บุคลากรในยุคใหม่ ซึ่งอาจจะทำให้บุคลากรยุคใหม่ เลือกที่จะเดินทางลัดเพื่อนำสู่ความสำเร็จ ดังนั้นบุคลากรในยุคใหม่ จะต้องมีทั้งความดีและความเก่งในตนเอง ไม่ใช่การเป็นเพียงแต่คนเก่งแต่ไม่ใช่คนดี

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เผยแพร่ความรู้ เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่บุคคลทั่วไป
ไม่ใช่เพื่อการค้า อนุญาตแบบเดียวกัน

ย้อนกลับ ...

 ลิขสิทธิ์  © 2016 Tawansmile Design ขอสงวนสิทธิทั้งหมด