Tags: รับทํางานวิจัย ด่วน รับทำวิจัย รับวิเคราะห์ spss รับแก้ไขงานวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ปรึกษางานวิจัย รับจ้างทําวิจัย ชลบุรี รับทําวิทยานิพนธ์ ราคาเท่าไหร่ รับ ทำ วิจัย ออนไลน์ ราคาเท่าไหร่ รับ ทำ วิจัย ลำปาง ออนไลน์ รับทําสารนิพนธ์ รับจ้างทําวิจัย เชียงใหม่ เชียงราย ชลบุรี  รับจ้างทําวิจัย ระยอง อุดร ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss ราคา รับ คีย์ ข้อมูล spss ชุด ละ รับทำ spss ด่วน รับแปลผล spss รับทำวิจัย รับทำ spss งานวิจัย spss สารนิพนธ์ นครสวรรค์ แพร่ ชลบุรี  รับจ้าง run spss วิเคราะห์spss+แบบสอบถาม งาน คีย์ ข้อมูล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ spss ราคาเท่าไร เชียงใหม่ จ้างทําวิจัย จ้างทําวิทยานิพนธ์ ทำสารนิพนธ์ ที่ไหนดี รับทําวิทยานิพนธ์ โปรแกรม spss วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล
 Tags: รับทํางานวิจัย ด่วน รับทำวิจัย รับวิเคราะห์ spss รับแก้ไขงานวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ปรึกษางานวิจัย รับจ้างทําวิจัย ชลบุรี รับทําวิทยานิพนธ์ ราคาเท่าไหร่ รับ ทำ วิจัย ออนไลน์ ราคาเท่าไหร่ รับ ทำ วิจัย ลำปาง ออนไลน์ รับทําสารนิพนธ์ รับจ้างทําวิจัย เชียงใหม่ เชียงราย ชลบุรี  รับจ้างทําวิจัย ระยอง อุดร ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss ราคา รับ คีย์ ข้อมูล spss ชุด ละ รับทำ spss ด่วน รับแปลผล spss รับทำวิจัย รับทำ spss งานวิจัย spss สารนิพนธ์ นครสวรรค์ แพร่ ชลบุรี  รับจ้าง run spss วิเคราะห์spss+แบบสอบถาม งาน คีย์ ข้อมูล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ spss ราคาเท่าไร เชียงใหม่ จ้างทําวิจัย จ้างทําวิทยานิพนธ์ ทำสารนิพนธ์ ที่ไหนดี รับทําวิทยานิพนธ์ โปรแกรม spss วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมู

การทำวิจัย

การทำวิจัย เป็นกระบวนการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์ธรรมชาติด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติจากการสมมุติฐานที่ได้ตั้งเอาไว้ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยที่เป็นระบบ มีการใช้เครื่องมือจากแบบสอบถามมีการควบคุมตัวแปร และมีขั้นตอนในการดำเนินการทำวิจัยที่ออกแบบโครงการวิจัยเอาไว้เป็นขั้นตอน โดยแต่ละชั้นตอนมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันนำไปสู่คำตอบปัญหาการวิจัย ผลการวิจัยที่ได้จะเป็นความรู้ใหม่เป็นผลของการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสังคม และเป็นการค้นคว้าอย่างมีระบบ โดยมีความมุ่งหมายแน่นอน (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์.2546.) เพื่อให้ได้มาซึ่งความจริงหรือหลักการบางอย่าง เป็นการการเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ วิธีแก้ปัญาหาแบบใหม่ คำตอบ โดยใช้กระบวนการที่เชื่อถือได้ และการทำวิจัยเป็นกระบวนการค้นคว้า หาข้อเท็จจริงหรือค้นคว้าหาปรากฏการณ์ธรรมชาติอย่างมีระบบ มีจุดหมายที่แน่นอน เพื่อให้ได้ความรู้ที่เชื่อถือได้ แต่อย่างไรก็ตาม ศิริรัตน์ วีรธาตยานุกูล (2545) ได้กล่าวว่า การทำวิจัย หมายถึง กระบวนการแสวงหาความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในสิ่งที่ต้องการจะศึกษา มีการเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดระเบียบข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การตีความหมายจากการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้มาคำตอบที่ถูกต้อง และเป็นกระบวนการที่แสวงหาความรู้ที่ดำเนินไปอย่างเป็นระบบแบบแผน และกฏเกณฑ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จัดกระทำกับข้อมูล เพื่อนำไปวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลงานวิจัย และแปรผลของข้อมูลที่รวบรวมมาได้ ซึ่งจะทำให้ได้รับคำตอบของปัญหา หรือสร้างความรู้ใหม่ๆ ที่เชื่อถือได้และสามารถตรวจสอบได้ และมีนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้ต่างๆ ดังนี้

จรัส สุวรรรเวลา (2528:7) ได้กล่าวว่า การทำวิจัย เป็นกระบวนการที่ใช้เหตุผลหาข้อเท็จจริง หรือกฏเกณฑ์ของธรรมชาติใช้ข้อเท็จจริงหรือกฎเกณฑ์ธรรมชาติเหล่านั้นมาใช้ในการแก้ปัญหา การทำวิจัยนั้นรวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เพื่อประเมินผลที่เกิดภายหลังจากการแก้ปัญหาแล้วว่าถูกต้องมากน้อยเพียงใด และเป็นวิธีการค้นหาคำตอบในสิ่งที่เราสงสัย ซึ่งเป็นคำตอบที่น่าเชื่อถือและถูกต้องแม่นยำ โดยกระบวนที่ให้ได้มาความรู้ที่เชื่อถือได้ และความรู้นั้นใช้เป็นพื้นฐานตัดสินใจที่มีประสิทธิผล ซึ่งกระบวนการต่างๆ ที่ดำเนินไปอย่างมีระเบียบกฎเกณฑ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามดำเนินงานเพื่อ วิเคราะห์ข้อมูลและตีความหมายสรุปผลงานวิจัย เพื่อให้ได้มาซึ่งคำตอบที่ถูกต้องต่อปัญหาหรือคำถามที่ตั้งไว้

อดิภพ จักรภาคกุล.(2546) ได้กล่าวว่า การทำวิจัย หมายถึง การค้นคว้าหาข้อเท็จจริงในปัญหาที่สงสัยภสายในขอบเขตที่กำหนดไว้โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งการวิจัยเป็นเรื่องของการศึกษาค้นคว้าเพื่อพิสูจน์หรือหาคำตอบหรือหาข้อเท็จจริงอะไรบางอย่าง รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่มีผลต่อการศึกษาหาความรู้อย่างมีระบบ สมเหตุสมผล และมีความรอบคอบด้วยวิธีการที่เชื่อถือได้ โดยสามารถตรวจสอบความรู้ความจริงที่ค้นพบได้ อย่างไรก็ตาม การวิจัย เป็นกระบวนการในการศึกษาหาความรึความจริงอย่างมีระบบ สมเหตุสมผล และมีความรอบคอบด้วยวิธีการที่เชื่อถือได้ โดยสามารถตรวจสอบความรู้ความจริงที่ค้นพบได้ การค้นหาความจริงเกี่ยวกับปรากฎการณ์ตามธรรมชาติด้วยวิธีที่มีแบบแผนซึ่งใช้หลักวิธีการทางวิทยาศาตร์ การหาความรู้ใหม่ๆ ด้วยระเบียบวิธีที่มีเหตุผล เพื่อสนองความต้องการในการตัดสินใจของผู้บริหาร นักปฏิบัติการ และนักวิชาการ โดยที่จุดมุ่งหมายที่แท้จริงเพื่อมุ่งค้นหาและสะสมความรู้อาจเป็นเชิงทฤษฎี การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ทดสอบสมมุติฐาน งานวิจัย เทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรมใหม่ๆ ที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน (จักรกฤษณ์ สำราญใจ : 2545).

เอกสารอ้างอิง
จักรกฤษณ์ สำราญใจ. (2545). การวิจัยพื้นฐาน. สถาบันราขชภัฎลำปาง. โรงพิมพ์จันทร์สมุทร. กรุงเทพฯ.
จรัส สุวรรณเวลา. (2530). หัวใจของการวิจัยอยู่ที่ใด. วารสารวิธีวิทยาการวิจัย ภาควิชาการวิจัยศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย . กรุงเทพฯ.
บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. (2546). การเขียนรายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์. จามจุรีโปรดักท์.กรุงเทพฯ.
ศิริรัตน์ วีรชาติยานุกูล. (2545). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติและการวิจัย. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.กรุงเทพฯ.
อดิภพ จักรภาคกุล. (2546).วิจัยในงานวิชาการ. โรงพิมพ์โอเดี่ยนสโตร์. กรุงเทพฯ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เผยแพร่ความรู้ เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่บุคคลทั่วไป
ไม่ใช่เพื่อการค้า อนุญาตแบบเดียวกัน

ย้อนกลับ ...
Tawansmile.com รับทำวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ SPSS โทร. 0826300899