Tags: รับทํางานวิจัย ด่วน รับทำวิจัย รับวิเคราะห์ spss รับแก้ไขงานวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ปรึกษางานวิจัย รับจ้างทําวิจัย ชลบุรี รับทําวิทยานิพนธ์ ราคาเท่าไหร่ รับ ทำ วิจัย ออนไลน์ ราคาเท่าไหร่ รับ ทำ วิจัย ลำปาง ออนไลน์ รับทําสารนิพนธ์ รับจ้างทําวิจัย เชียงใหม่ เชียงราย ชลบุรี  รับจ้างทําวิจัย ระยอง อุดร ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss ราคา รับ คีย์ ข้อมูล spss ชุด ละ รับทำ spss ด่วน รับแปลผล spss รับทำวิจัย รับทำ spss งานวิจัย spss สารนิพนธ์ นครสวรรค์ แพร่ ชลบุรี  รับจ้าง run spss วิเคราะห์spss+แบบสอบถาม งาน คีย์ ข้อมูล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ spss ราคาเท่าไร เชียงใหม่ จ้างทําวิจัย จ้างทําวิทยานิพนธ์ ทำสารนิพนธ์ ที่ไหนดี รับทําวิทยานิพนธ์ โปรแกรม spss วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล
 Tags: รับทํางานวิจัย ด่วน รับทำวิจัย รับวิเคราะห์ spss รับแก้ไขงานวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ปรึกษางานวิจัย รับจ้างทําวิจัย ชลบุรี รับทําวิทยานิพนธ์ ราคาเท่าไหร่ รับ ทำ วิจัย ออนไลน์ ราคาเท่าไหร่ รับ ทำ วิจัย ลำปาง ออนไลน์ รับทําสารนิพนธ์ รับจ้างทําวิจัย เชียงใหม่ เชียงราย ชลบุรี  รับจ้างทําวิจัย ระยอง อุดร ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss ราคา รับ คีย์ ข้อมูล spss ชุด ละ รับทำ spss ด่วน รับแปลผล spss รับทำวิจัย รับทำ spss งานวิจัย spss สารนิพนธ์ นครสวรรค์ แพร่ ชลบุรี  รับจ้าง run spss วิเคราะห์spss+แบบสอบถาม งาน คีย์ ข้อมูล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ spss ราคาเท่าไร เชียงใหม่ จ้างทําวิจัย จ้างทําวิทยานิพนธ์ ทำสารนิพนธ์ ที่ไหนดี รับทําวิทยานิพนธ์ โปรแกรม spss วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล

การจัดการองค์การและการบริหารงาน

ในฐานะที่ผมเป็นนักวิจัย ได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับองค์การมาพอควร ซึ่งในปัจจุบันส่วนใหญ่มีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงองค์การ (organizational change) มีความหลากหลายทั้งในด้านหลักการพื้นฐาน มุมมอง และระเบียบวิธีการ การศึกษาแนวนวัตกรรมองค์การ (organizational renewal) ซึ่งอยู่ภายใต้อิทธิพลแนวคิดนิเวศย์วิทยาประชาการ (population ecology) เน้นการปรับเปลี่ยนรูปแบบองค์การคล้อยตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม การศึกษาการพัฒนาองค์การแนวดั้งเดิม (Traditional OD) ซึ่งได้รับอิทธิพลความคิดการเปลี่ยนแปลงตามแผน (planned change) มุ่งการประยุกต์ใช้พฤติกรรมศาสตร์เพื่อบำบัดรักษาสุขภาพ (therapy) และปรับองค์การให้มีประสิทธิผล และการศึกษาการพัฒนาองค์การแนวใหม่ (organizational transformation) เน้นการเปลี่ยนสภาพองค์การให้มีความสามารถเรียนรู้และปรับตัวไปสู่คุณภาพใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของคนและองค์การ ผลที่ตามมาคือมีการนาเสนอการเปลี่ยนแปลงองค์การหลากหลายจุดมุ่งหมายและรูปแบบ การเลือกใช้รูปแบบการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับโลกความจริงจึงยากลำบากมากขึ้น ความหมายขององค์การนั้นได้มีผู้กล่าวกันไว้มากมาย ล้วนแล้วแต่มีสาระสำคัญใกล้เคียงกันทั้งสิ้น (โกวิทย์ กังสนันท์, 2554) แต่ก็มีบางท่านกล่าวเน้นในลักษณะแตกต่างกันบ้าง เช่น

1) องค์การเป็นศูนย์กลางกิจกรรมที่ประกอบกันขึ้นเป็นหน่วยงาน ถ้าเป็นหน่วยงานเพื่อสาธารณะชน เรียกว่า องค์การบริหารราชการ ถ้าเป็นหน่วยงานของเอกชน เรียกว่า องค์การบริหารธุรกิจ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2525:108)

2) Chester I, Barnard (1970:30) กล่าวว่า องค์การคือ ระบบที่บุคคลสองคนหรือ มากกว่านั้น ร่วมแรงร่วมใจกันทำงานอย่างมีจิตสำนึก

3) Herbert G. Hicks (1972:16) ได้ให้ความหมายว่า องค์การคือกระบวนการจัดโครงสร้างให้บุคคลเกิดปฏิสัมพันธ์ (Interact) ในการทำงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

4) Daniel Katz and Robert L. Kahn (1972:34) ได้เสนอความหมายเกี่ยวกับองค์การในลักษณะใหม่ โดยกำหนดคำนิยามองค์การว่า คือระบบเปิดที่มีการเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลง ซึ่งมีลักษณะเป็นกระบวนการต่อเนื่องที่ประกอบด้วย สิ่งนำเข้า (Input) กระบวนการเปลี่ยนแปลง (Transformation Process) และผลผลิต (Output)

5) พะยอม วงศ์สารศรี (2534:4-5) ได้ให้ความหมายของคำว่าองค์การ คือ เป็นการรวมตัวของกลุ่มตั้งแต่ 2คนขึ้นไป มีจุดมุ่งหมายร่วมกัน ในการทำกิจกรรมหรืองานอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยอาศัยกระบวนการจัดโครงสร้างของกิจกรรมหรืองานนั้นออกเป็นประเภทต่าง ๆ เพื่อแบ่งงานให้แก่สมาชิกในองค์การ ดำเนินการปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย และลักษณะขององค์การยังเป็นแบบเปิดที่มีกระบวนการเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เป็นสิ่งนำเข้า (Input) ซึ่ง ประกอบด้วยวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ แรงงาน ทุน ข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ ฯลฯ ไปสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลง (Transformation Process) ซึ่งก็คือวิธีการแลกเทคนิคต่าง ๆ ในการจัดการเพื่อให้สิ่งนำเข้า (Input) ไปสู่สิ่งออก (Output) ที่พึงประสงค์ และสิ่งส่งออก (Output) ดังกล่าวได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Products) หรือการบริการต่าง ๆ (Services) ขององค์การนั่นเอง

การจัดองค์การ นับว่าเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่ช่วยให้องค์การดำเนินไปด้วยความราบรื่น ประสบผลสำเร็จ สำหรับความหมายของคำว่าการจัดองค์การคือ การจัดระบบความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานต่างๆ และบุคคลในองค์การ โดยกำหนดภารกิจ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบให้ชัดแจ้ง เพื่อให้การประกอบการตามภารกิจขององค์การบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้องค์การสามารถพัฒนาและเจริญเติบโตต่อไป ทำให้สมาชิกองค์การมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน เกิดความร่วมแรงร่วมใจกันทำงานขึ้น เป็นต้น

หน้าที่ขององค์การนั้น เป็นการกำหนดโครงสร้างที่เหมาะสมเพื่อให้กิจกรรมบรรลุเป้าหมาย โดยทั่วไปโครงสร้างขององค์การ (Organization Structure) จะแสดงออกในรูปของแผนภูมิองค์การ (Organization Chart) หรือรูปปิระมิดของกิจกรรม (Job-Task Pyramid) และยังแสดงให้เป็นถึงความสัมพันธ์ด้านอำนาจหน้าที่ (Authority) และความรับผิดชอบ (Responsibility) ระหว่างงานต่างๆ ในองค์การ โดยจะชี้ให้เห็นว่าใครจะต้องรายงานให้แก่ใครหรือใครบังคับบัญชานั่นเอง

โครงสร้างขององค์การ ได้ช่วยเหลือและสนับสนุนให้งานในหน้าที่ต่างๆ ขององค์การดำเนินไปด้วยดี ฉะนั้น จึงมีความจำเป็นที่ต้องทำความเข้าใจโครงสร้างขององค์การโดยพื้นฐานในเรื่องหลักการกำหนดโครงสร้างขององค์การ (Principle of Organization Structure) องค์การเปรียบเสมือนเครื่องมือด้านการจัดการ องค์การถูกคาดหวังว่าเป็นสิ่งอำนวยความสะดวก ให้วัตถุประสงค์หลักขององค์การสัมฤทธิ์ผล วัตถุประสงค์หลักขององค์การใดๆ อาจกล่าได้ว่าเป็นเพื่อความอยู่รอด ความเจริญเติบโตและการมีปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่นๆ ในสังคม เพื่อความสำเร็จดังกล่าว ฝ่ายที่ทำหน้าที่ทางด้านการจัดการ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาหลักการขององค์การ เพราะหลักการเหล่านี้จะเป็นแนวทางในการวางแผนที่ชาญฉลาด (Intelligent Planning) และการจัดการ (Organizing) อย่างเหมาะสม หลักการจะช่วยในการดำเนินการตัดสินใจและใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินผลในสถานการณ์ต่างๆ ดังนั้น การทำความเข้าใจหลักการขององค์การให้ตลอด จะเป็นสิ่งสำคัญในการทำให้องค์การเป็นองค์การที่ดี

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เผยแพร่ความรู้ เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่บุคคลทั่วไป
ไม่ใช่เพื่อการค้า อนุญาตแบบเดียวกัน

ย้อนกลับ ...
Tawansmile.com รับทำวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ SPSS โทร. 0826300899