Tags: รับทํางานวิจัย ด่วน รับทำวิจัย รับวิเคราะห์ spss รับแก้ไขงานวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ปรึกษางานวิจัย รับจ้างทําวิจัย ชลบุรี รับทําวิทยานิพนธ์ ราคาเท่าไหร่ รับ ทำ วิจัย ออนไลน์ ราคาเท่าไหร่ รับ ทำ วิจัย ลำปาง ออนไลน์ รับทําสารนิพนธ์ รับจ้างทําวิจัย เชียงใหม่ เชียงราย ชลบุรี  รับจ้างทําวิจัย ระยอง อุดร ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss ราคา รับ คีย์ ข้อมูล spss ชุด ละ รับทำ spss ด่วน รับแปลผล spss รับทำวิจัย รับทำ spss งานวิจัย spss สารนิพนธ์ นครสวรรค์ แพร่ ชลบุรี  รับจ้าง run spss วิเคราะห์spss+แบบสอบถาม งาน คีย์ ข้อมูล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ spss ราคาเท่าไร เชียงใหม่ จ้างทําวิจัย จ้างทําวิทยานิพนธ์ ทำสารนิพนธ์ ที่ไหนดี รับทําวิทยานิพนธ์ โปรแกรม spss วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล
 Tags: รับทํางานวิจัย ด่วน รับทำวิจัย รับวิเคราะห์ spss รับแก้ไขงานวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ปรึกษางานวิจัย รับจ้างทําวิจัย ชลบุรี รับทําวิทยานิพนธ์ ราคาเท่าไหร่ รับ ทำ วิจัย ออนไลน์ ราคาเท่าไหร่ รับ ทำ วิจัย ลำปาง ออนไลน์ รับทําสารนิพนธ์ รับจ้างทําวิจัย เชียงใหม่ เชียงราย ชลบุรี  รับจ้างทําวิจัย ระยอง อุดร ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss ราคา รับ คีย์ ข้อมูล spss ชุด ละ รับทำ spss ด่วน รับแปลผล spss รับทำวิจัย รับทำ spss งานวิจัย spss สารนิพนธ์ นครสวรรค์ แพร่ ชลบุรี  รับจ้าง run spss วิเคราะห์spss+แบบสอบถาม งาน คีย์ ข้อมูล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ spss ราคาเท่าไร เชียงใหม่ จ้างทําวิจัย จ้างทําวิทยานิพนธ์ ทำสารนิพนธ์ ที่ไหนดี รับทําวิทยานิพนธ์ โปรแกรม spss วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล

ระบบการจัดการ

ระบบการจัดการ ที่มุ่งเน้นในการบริหารการจัดการการเปลี่ยนแปลงในระดับองค์กร ซึ่งองค์กรควรจัดการบริหารการจัดการการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเพื่อที่จะดำเนินกิจการขององค์กรให้บรรลุความสำเร็จตามแนวคิดของบริษัท ที่ปรึกษาด้านการจัดการของ Mckinsey โดย Robert Wateman Tom Peters และ Julien Phillips ได้รับการเผยแพร่เป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1980 แนวคิดนี้นำเสนอว่าประสิทธิภาพขององค์กรไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางด้านโครงสร้างขององค์กรเพียงอย่างเดียว แต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ 7 ประการ ดังนั้นการบริหารการจัดการการเปลี่ยนแปลง จะมีประสิทธิภาพหรือไม่จึงขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของปัจจัยทั้ง 7 ประการเช่นเดียวกัน ตามแนวคิดของพักตร์ผจง วัฒนสินธุ์ และพสุ เดชะรินทร์ (2542 : 161 - 166, 304 - 306) สอดคล้องตามแนวคิดของดนัย เทียนพุฒ (2544 : 145) ดังนี้

1. โครงสร้างองค์กร (Structure) การจัดสายงานและความสัมพันธ์ของหน่วยงานต่างๆที่องค์กรกำหนดขึ้นอย่างเป็นทางการ ทำให้ทราบว่าใครเป็นผู้บังคับบัญชาดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาหน่วยใดบ้าง โครงสร้างองค์กรแสดงให้เห็นถึงการจัดงานเข้าด้วยกันเป็นหมวดหมู่ ความรับผิดชอบและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ สายการบังคับบัญชาของหน่วยงานต่างๆ และการประสานงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กร การพิจารณาลักษณะของโครงสร้างองค์กรมีประโยชน์ต่อการจัดทำกลยุทธ์ขององค์กร เนื่องจากถ้าโครงสร้างองค์กรมีความเหมาะสมและสอดคล้องต่อกลยุทธ์ที่เลือกใช้ก็จะเป็นจุดแข็งขององค์กร แต่ถ้าโครงสร้างขององค์กรไม่เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่เลือกใช้ก็จะเป็นจุดอ่อนขององค์กร อย่างไรก็ดี ลักษณะของโครงสร้างองค์กรสำหรับการบริหารการจัดการการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรจะปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรเดิมที่เคยแบ่งตามหน้าที่ (Functional Structure) ซึ่งพนักงานจะมีความชำนาญเฉพาะอย่าง มีการแบ่งโครงสร้างตามหน้าที่ของงาน เช่น แผนกการผลิต แผนกการตลาด แผนกการเงิน แผนกทรัพยากรบุคคล เป็นต้น เป็นลักษณะโครงสร้างองค์กรในแนวราบ (Flat Organization) โดยการลดชั้นองค์กรให้สั้นลง เพื่อให้การไหลของงานมีความคล่องตัวมากขึ้น ขณะเดียวกันการบริหารงานหรือการจัดการก็เหลือคน จำนวนคนให้สั่งการไม่มากนัก และชั้นบริหารที่สั้นลงตามไปด้วย โครงสร้างองค์กรที่จะต้องปรับเปลี่ยนในอนาคตของสถาบันการเงินให้สอดคล้องกับการรื้อปรับระบบจะประกอบไปด้วยคณะกรรมการ 4 ด้านและอีก 3 สำนักงานได้แก่ สำนักงานส่วนหน้า สำนักงานส่วนกลาง และสำนักงานสนับสนุน

สำนักงานส่วนหน้า (Front Office) เป็นสำนักงานในการให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าโดยตรง เน้นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีแก่ลูกค้า โดยจะให้บริการที่ตรงตามความประสงค์ของลูกค้าแต่ละบุคคล ตลอดจนบริการเสริมอื่นๆและให้คำแนะนำ ปรึกษาปัญหาตามที่ลูกค้าต้องการอย่างใกล้ชิด

สำนักงานส่วนกลาง (Middle Office) เป็นสำนักงานที่คอยช่วยเหลือการปฏิบัติงานของสำนักงานส่วนหน้าและทำหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลที่ส่งผลต่อกระบวนการทำงาน เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตลอดจนให้ข้อเสนอแนะถึงความเสี่ยง และวิธีการป้องกันการสูญเสียความเชื่อมั่นของธนาคารจากสาธารณชน ซึ่งในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าบรรดาสถาบันการเงินต่าง ๆ ได้เน้นถึงการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาถึงการถ่วงดุลระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ได้รับ ซึ่งจะต้องเหมาะสมกันพอดี การบริหารความเสี่ยงยังครอบคลุมถึงธุรกรรมอื่นๆอาทิเช่น การบริหารความเสี่ยงจากการปล่อยสินเชื่อ (Credit Risk) การบริหารความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน (Operation Risk) และการบริหารความเสี่ยงมูลค่าหลักทรัพย์ที่อาจถูกกระทบจากตลาดที่เปลี่ยนแปลง (Market Risk) เป็นต้น

สำนักงานสนับสนุน (Back Office) เป็นสำนักงานในการให้บริการสนับสนุนกับสำนักงานส่วนหน้า โดยเฉพาะในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศนับว่าเป็นหัวใจของธุรกิจของสถาบันการเงิน รับผิดชอบในการพัฒนาบริการ การบริหารระบบงานและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สถาบันการเงินในปัจจุบันได้นำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงานโดยการนำ Software มาใช้ในการปฏิบัติงานในทุก ๆ ด้านของการให้บริการ

คณะกรรมการ รับผิดชอบตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กร โดยดูแลธุรกิจและกิจการขององค์กร กำหนดยุทธศาสตร์และเป้าหมายทางการเงินให้กับฝ่ายบริหาร การประชุมของคณะกรรมการทุกครั้ง มีการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรและปกป้องรักษาทรัพย์สินขององค์กร คณะกรรมการของสถาบันการเงินจะประกอบไปด้วย คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน คณะกรรมการสินเชื่อ คณะกรรมการผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ และคณะกรรมการคอมพิวเตอร์

2. กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy) วิธีการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยการแบ่งสรรทรัพยากรที่ธุรกิจมีอยู่เพื่อดำเนินการในเวลาต่าง ๆ กันให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา กลยุทธ์ขององค์กรได้แก่กิจกรรมหรือการดำเนินงานต่าง ๆ ภายในองค์กรที่ได้ถูกวางแผนขึ้นมาเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมภายนอกและภายในองค์กร กลยุทธ์ขององค์กรโดยใช้การรื้อปรับระบบเป็นกลยุทธ์การปรับตัว เป็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้ดีขึ้น การปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ทางการเงินหรือกลุ่มลูกค้าใหม่ การเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการพัฒนาระบบงานและเทคโนโลยีขององค์กรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้องค์กรมีความสามารถในการให้บริการลูกค้าได้รวดเร็ว ประหยัดเวลาและได้รับข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วนถูกต้อง สถาบันการเงินจะเลือกใช้กลยุทธ์การปรับตัว (Retrenchment Turnaround) แต่สถาบันการเงินในปัจจุบัน พยายามที่จะขยายตัวไปข้างหน้า (Forward Integration) เพื่อให้ใกล้ชิด หรือเข้าถึงลูกค้าให้มากที่สุด

3. ระบบในการดำเนินงานขององค์กร (Systems) ระบบในการบริหารงานประจำวันขององค์กร เพื่อให้ปฏิบัติภาระหน้าที่ต่าง ๆ เป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย ระบบภายในองค์กรได้แก่ ระบบหรือขั้นตอนการดำเนินงานภายในองค์กรทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการที่ช่วยให้องค์กรสามารถดำเนินไปได้ เช่นระบบงานงบประมาณและระบบบัญชี ระบบในการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน ระบบในการฝึกอบรม ระบบในการติดต่อสื่อสาร ระบบหรือขั้นตอนการทำงานเหล่านี้จะบ่งบอกถึงวิธีการทำงานต่าง ๆ ขององค์กร

4. รูปแบบ (Style) ลักษณะแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารงานของผู้บริหารระดับสูงขององค์กรและของพนักงานในองค์กร เช่น วิธีการบริหารแบบต่าง ๆที่ถือปฏิบัติในองค์กร การใช้เวลาของผู้บริหาร ลักษณะของการเป็นผู้นำ ลักษณะของผู้บริหารและพนักงานในองค์กรที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร เป็นต้น โดยรวมถึงบุคลิกภาพของผู้บริหารระดับสูงด้วย เนื่องจากการกระทำหรือพฤติกรรมของผู้บริหารระดับสูงจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดของหนักงานภายในองค์กรมากกว่าคำพูดของผู้บริหาร

เอกสารอ้างอิง
พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์ และพสุ เดชะรินทร์. (2542). การจัดการเชิงกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ดนัย เทียนพุฒ. (2544). ดัชนีวัดผลสำเร็จธุรกิจ Key Performance Indicators (KPIs). พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพ : ดี เอ็นที คอนซัลแตนท์.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เผยแพร่ความรู้ เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่บุคคลทั่วไป
ไม่ใช่เพื่อการค้า อนุญาตแบบเดียวกัน

ย้อนกลับ ...
Tawansmile.com รับทำวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ SPSS โทร. 0826300899