รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS รับสรุปผลงานวิจัย  โทร. 082-6300899
รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS รับสรุปผลงานวิจัย  โทร. 082-6300899

ขอบเขตและระดับการศึกษาการเปลี่ยนแปลงองค์การ


มีนักวิชาการหลายคนได้พยายามอธิบายความหมายและจัดระดับของการเปลี่ยนแปลงองค์การ(Smith. 1997 อ้างถึงใน โกวิทย์ กังสนันท์. 2554) ได้แยกแยะและเสนอรูปแบบระดับการเปลี่ยนแปลงองค์การออกเป็น 7 ระดับ คือ

1) ระดับประสิทธิผล (effectiveness) : การเปลี่ยนแปลงที่เน้นให้องค์การทาในสิ่งที่ถูกต้องหรือสิ่งที่ควรทา
2) ระดับประสิทธิภาพ (efficiency) : การเปลี่ยนแปลงที่เน้นให้องค์การทาสิ่งที่เป็นอยู่ให้ถูกต้อง
3) ระดับการปรับปรุง (improvement) : การเปลี่ยนแปลงที่ทาให้สิ่งต่างๆที่เป็นอยู่ดีขึ้นกว่าเดิม
4) ระดับตัดลด (cutting) : การเปลี่ยนแปลงเน้นการเลิกทาบางสิ่งที่ไม่ควรทาต่อไป
5) ระดับลอกเลียน (copying) : การเปลี่ยนแปลงเน้นสิ่งที่คนอื่นเขาทากัน
6) ระดับสร้างความแตกต่าง (different) : การเปลี่ยนแปลงโดยทาสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่น
7) ระดับเป็นไม่ได้ (impossible) : การเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถทาให้เกิดจริงหรือสำเร็จได้

โกวิทย์ กังสนันท์ (2554) กล่าวว่า ข้อเสนอของเขายังชี้ให้เห็นว่า การเปลี่ยนแปลงระดับ 1 และ 2 เป็นแนวความคิดระดับปกติทั่วไป องค์การส่วนใหญ่ให้ความสำคัญอยู่แล้วเพื่อการอยู่รอดและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ การเปลี่ยนแปลงระดับ 3 เน้นทิศทางและหลักการการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (continuous improvement) ภายใต้กรอบคิดของคุณภาพในองค์รวม การเปลี่ยนแปลงองค์การระดับ 4 และ 5 เป็นแนวคิดที่น่าสนใจที่ต้องการปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาวะสิ่งแวดล้อมการแข่งขัน ส่วนการเปลี่ยนแปลงระดับ 6 และ 7 สะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลงจริงและมีความหมายต่ออนาคต เป็นความพยายามที่ต้องการสร้างทิศทางหรือบรรทัดฐานการนาใหม่ในการแข่งขัน ดังนั้น การสร้างความริเริ่มการเปลี่ยนแปลงในระดับนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการคิดแตกต่างไปจากเดิมและมีความเชื่อในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ (believe I the impossible) ซึ่งจาเป็นต้องมีความกล้าหาญและการเผชิญหน้ากับความเสี่ยงในด้านต่างๆ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เผยแพร่ความรู้ เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่บุคคลทั่วไป
ไม่ใช่เพื่อการค้า อนุญาติแบบเดียวกัน

ย้อนกลับ ...

 ลิขสิทธิ์  © 2016 Tawansmile Design ขอสงวนสิทธิทั้งหมด