Tags : รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ,รับจ้าง วิเคราะห์ข้อมูล spss ราคา ,รับวิเคราะห์ข้อมูล spss ,รับวิเคราะห์ stata,รับวิเคราะห์ข้อมูล stata ,รับวิเคราะห์งานวิจัย , การวิเคราะห์ข้อมูล spss แบบสอบถาม , จ้างทำ spss , โปรแกรม วิเคราะห์สถิติ Excel , รับ ทํา วิจัย บทที่ 4 , รับทำ spss , นักวิจัย ฟรี แลน ซ์ , รับสรุปงานวิจัย , โปรแกรมspss , รับ หาข้อมูล วิจัย , รับ ทํา วิจัย ทางการ แพทย์ ,ฟรี แลน ซ์ วิเคราะห์ข้อมูล ,รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ ป.โท ราคา , รับจ้างทําวิจัย 5 บท ราคา , จ้างทําวิจัย ป.ตรี ราคาถูก , รับทํา is ป.โท ราคา , รับจ้างทําวิจัย pantip , รับทำ is , รับทําวิทยานิพนธ์ ป.โท pantip , รับจ้าง ทำวิจัย ป. ตรี , ความ สํา คั ญ ของงานวิจัย ตัวอย่าง , ปรึกษางานวิจัย ฟรี ,รับปรึกษางานวิจัย , รับจ้าง วิเคราะห์ข้อมูล spss

เราให้บริการ รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ด้วย SPSS , STATA , AMOS , LISREL , SAS , EViews และ Mplus   รับทำวิจัยทางการแพทย์ ปรึกษาทำวิจัย วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท - เอก ทุกหลักสูตร Thai - INTER ทุกสาขา เช่น บริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการสมัยใหม่ นวัตกรรมการจัดการ การท่องเที่ยว นิเทศศาสตร์ สังคมศาสตร์ สถิติประยุกต์ เศรษฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ พัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม ทางการแพทย์ การพยาบาล และสาธารณสุข

เราช่วยแก้ไขปัญหาให้ท่านผ่านพบความสำเร็จได้ รับประกันผลงาน ความเป็นมืออาชีพที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

ติดต่อสอบถาม : 082-630-0899

ยินดีให้ความรู้ แนะนำให้คำปรึกษางานวิจัย ทุกขั้นตอน เพื่อวางแผนทำงานวิจัย รับแก้ไขงานวิจัย รับทําวิจัยบทที่ 4 รับสรุปงานวิจัย ตามที่ท่านต้องการให้เสร็จสิ้นทันเวลา เราช่วยแก้ไขปัญหาให้ท่านผ่านพ้นพบความสำเร็จได้ รับประกันผลงานทีมวิจัยมืออาชีพหลายท่านที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ให้บริการ รวดเร็ว ส่งตรงเวลา ราคาประหยัด

รับตรวจงานวิจัย " ฟรี "

รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

รับวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูล Stata และรับวิเคราะห์สถิติ ด้วยโปรแกรม SPSS , AMOS , LISREL , EViews และ Mplus   รับวิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์ รับวิเคราะห์หาค่าอำนาจจำแนก รับทดสอบหาค่า IOC รับวิเคราะห์แบบสอบถาม ทดสอบค่าความเชื่อมั่น เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า (Alpha) พร้อมอธิบายผลข้อมูลจากข้อค้นพบที่ได้ให้เรียบร้อย

รับวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม STATA , LISREL , SPSS

- รับวิเคราะห์ข้อมูล Spss หาค่าความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และร้อยละ (Percentage)
- ทดสอบสมมุติฐานค่าเฉลี่ย การทดสอบค่าซี (Z-test) และการทดสอบค่าที (T-test)
- รับวิเคราะห์ความแปรปรวน F-Test (ANOVA)
- รับวิเคราะห์ข้อมูล ทดสอบไคร์สแควร์ (Chi-Square)
- รับวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Pearson's Correlation)
- รับวิเคราะห์ Stata การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM)
- รับวิเคราะห์ SPSS องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA)
- รับวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis)
- รับวิเคราะห์ STATA โมเดล ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพหุระดับ (Multi-level causal model)
- รับวิเคราะห์ SPSS การพยากรณ์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
- รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS การถดถอยโลจีสติก (Logistic Regression)
- รับตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

หมายเหตุ : การถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression) ใช้แนวคิดในการสร้างแบบจำลองเชิงทำนายเป็นการถดถอย ดังนั้น จึงเรียกว่าการถดถอยโลจิสติก ใช้เพื่อจำแนกกลุ่มตัวอย่าง และ การจำแนกประเภท

ปรึกษางานวิจัย

เรายินดีให้คำปรึกษางานวิจัย การออกแบบงานวิจัย การออกแบบสอบถาม แนะนำการเลือกใช้สถิติที่มีผลต่อการวิเคราะห์ข้อมูล SPSS ให้ถูกต้อง หรือโดยวิเคราะห์ข้อมูล Spss ด้วยโปรแกรมสำเร็จ เพื่อหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย งานวิจัยทุกชิ้นงานต้องทำการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ ANOVA เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม หรือวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อหาความสัมพันธ์ด้วยสถิติ Chi-Square , Pearson's Correlation หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม เช่น ลักษณะทางประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า หรือวิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะกลุ่มประชากรด้วยวิธี Cluster Analysis , Discriminant Analysis หรือรับวิเคราะห์ Stata ใช้สถิติขั้นสูง เพื่อทดสอบสมการ X, Y โดยวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ Multiple Regression Analysis หรือ Linear Regression เป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระตัวแปรเดียว X กับค่าตอบสนอง Y หรือกำหนดใช้ Factor Analysis เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลตามความประสงค์ของงานวิจัยนั้น ๆ ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลอาจกำหนดเลือกใช้สถิติอื่น ๆ มีอีกมากมายตามความต้องการ

ตัวอย่าง การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง ด้วย Stata รับวิเคราะห์ข้อมูล Stata , รับวิเคราะห์ Stata Tage : รับวิเคราะห์ข้อมูล Stata , รับวิเคราะห์ Stata

รับแก้ไขงานวิจัย

รับแก้ไขงานวิจัย รับแก้ไขวิทยานิพนธ์ รับแก้ไขเฉพาะบท ส่วนเนื้อหาเริ่มตั้งแต่บทที่ 1 รับแก้ไขส่วนวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย รับแก้ไขส่วนอภิปรายผล ข้อค้นพบจากการวิจัย รับตรวจงานวิจัยให้ " ฟรี "

ติดต่อสอบถาม : 082-630-0899

รับงานวิจัย

1. รับแก้ไข Proposal Research Thai - Eng
2. รับออกแบบสอบถาม
3. ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
4. รับวิเคราะห์ข้อมูล Spss (บทที่ 4)
5. รับทําวิจัย บทที่ 4
6. รับสรุปงานวิจัย (บทที่ 5)
7. รับงานวิจัย ด่วน รับแก้ไขเฉพาะ
8. รับเขียนบทคัดย่อ Thai - Eng.
9. รับแปลเอกสาร Eng.-Thai
10. รับเขียนบทความวิชาการ
11. รับเขียนบทความวิจัย
12. รับจัดหน้าเอกสาร

ปรึกษางานวิจัย
ปรึกษาทำวิทยานิพนธ์

รับแก้ไขงานวิจัย รับแก้วิทยานิพนธ์
1. รับแก้ไขบทนำ ปัญหางานวิจัย
2. รับแก้ไขแบบสอบถาม
3. รับแก้ไข บทที่ 4 ส่วนทดสอบสมมติฐาน
4. รับแก้ไข บทที่ 5 ส่วนอภิปรายผล
5. รับแก้ไขผลค่าอัลฟ่า (Alpha)
6. รับแก้ไขบทความวิจัย
7. รับแก้ไขบทความวิชาการ
8. รับแก้ไขบทคัดย่อ Thai - Eng.

มืออาชีพ รับประกันผลงาน งานเร่ง ด่วน ตรงเวลา ไม่แพง